травня 2014

28 травня 2014

Рекомендації щодо укладення колективних договорів на підприємствах малого та середнього бізнесу

 

Загальна правова база

  • Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII.
  • Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV.
  • Закону України від 23.12.2010 № 2862-VI «Про соціальний діалог в Україні».
  • Закон України від 01.07.1993 № 3356-XII «Про колективні договори і угоди».
  • Закон України від 05.06.2003 № 905-IV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

 

Найбільш масовою та демократичною формою підприємництва є мале та середнє підприємництво (МСП).

Малий бізнес являє собою основну конструкцію в економіці більшості країн. За умови правильно організованої державної політики у розвинутих країнах МСП забезпечує близько половини ВВП національної економіки.

Відповідно до обсягів господарського обігу підприємства і чисельності його працівників (незалежно від форм власності) може бути віднесене до категорії малих підприємств.

[ Детальніше... ]

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОТИ СЕЗОННИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

         Частина 2 ст. 23 КЗпП України дозволяє укладати трудовий договір на визначений строк, встановлений за погодженням сторін, з урахуванням характеру наступної роботи. Якихось спеціальних норм по відношенню до сезонних працівників КЗпП України не визначено. Проте, ст. 7 КЗпП України регламентує, що особливості регулювання праці в тому числі і сезонних працівників встановлюються законодавством.

       На даний час правове регулювання роботи сезонних працівників визначається Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24.09.74 № 310-IХ «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» (далі – Указ), який діє на території України в частині, що не суперечить законодавству України відповідно до постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.91 № 1545-ХІІ, та постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.1997 № 278 «Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей» із змінами, внесеними постановами КМУ № 2167 від 29.11.99, № 35 від 25.01.2012.

       Сезонними слід вважати працівників, які приймаються на сезонні роботи, тобто на роботи, які у відповідності до статті 1 Указу в силу природних і кліматичних умов виконуються не цілий рік, а протягом певного періоду (сезону), що не перевищує шести місяців, та які включені в перелік сезонних робіт, наведених в Списку сезонних робіт і сезонних галузей (далі - Список), затвердженому згаданою вище постановою КМУ від 28.03.1997 № 278.

       Отже, обов’язковими умовами укладення трудового договору із сезонним працівником є строк роботи не більше 6 місяців та вид роботи і галузі, зазначений у Списку. Тому укладення сезонного трудового договору на роботах, не зазначених у Списку, не допускається.

       Процедура оформления на работу сезонних працівників проводиться у загальновстановленому порядку: працівник пише заяву про прийом на роботу; на підставі заяви роботодавець видає наказ про прийом на роботу; працівник своїм підписом підтверджує факт того, що він ознайомлений з наказом і згоден з умовами, визначеними в наказі; вноситься запис до трудової книжки працівника.

       Слід зазначити, що при укладенні сезонного трудового договору роботодавець зобов’язаний попередити працівника про сезонний характер роботи (ст. 3 Указу), що відображається в наказі (розпорядженні) про прийом на роботу, у якому зазначається, що даний працівник приймається саме на сезонну роботу. Також необхідно мати на увазі, що при укладенні сезонного договору не встановлюється випробувальний термін (ст. 5 Указу).

       Важливо знати, що на сезонних працівників розповсюджуються умови і положення, передбачені Правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору, що діють на підприємстві (тривалість робочого часу і відпочинку, оплата праці, матеріальне стимулювання, умови і охорона праці тощо).

       Слід звернути увагу, що відповідно до частини 9 ст. 6 Закону України «Про відпустки» (далі - Закон) сезонним працівникам відпустка надається пропорційно відпрацьованому часу. Тому, оскільки ст. 10 Указу право на відпустку та грошову компенсацію взамін невикористаних днів відпустки сезонним працівникам не передбачено, така норма не підлягає застосуванню, позаяк суперечить Закону.

       Сезонні працівники також мають право на оплату тимчасової непрацездатності. Між тим, існують певні особливості в наданні і розрахунку виплати допомоги з тимчасової непрацездатності застрахованим особам, які працюють на сезонних роботах, зокрема:

       - в разі захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, допомога надається не більш як за 75 календарних днів протягом календарного року (частина 4 п. 2 ст. 35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240-ІІІ);

         - трудового каліцтва чи професійного захворювання – виплачується на загальних підставах.

       При цьому існує також особливість і в розрахунку середнього заробітку для виплати лікарняних листків сезонникам, про що зазначено в листі Міністерства та соціальної політики України від 09.09.2010 № 244/18-99/10 «Про визначення розрахункового періоду для обчислення розміру лікарняних сезонним робітникам».

       У разі ж надання працівниці, зайнятій на сезонній роботі, листка непрацездатності у зв’язку з пологами і родами вона має повне право на отримання відповідної відпустки і виплату допомоги по вагітності і пологах.

       При виплаті вихідної допомоги сезонним працівникам у разі звільнення слід керуватися ст. 44 КЗпП України, відповідно до якої вихідна допомога виплачується:

       - у розмірі не менше середнього місячного заробітку – при звільненні з підстав, зазначених у п. 6 ст. 36, п.п. 1, 2 і 6 ст. 40 КЗпП України;

       - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку – при звільненні внаслідок порушення власником законодавства про працю, колективного чи трудового договору( ст. 38,39 КЗпП України);

       У зв’язку із закінченням роботи (сезону), а, отже, строку трудового договору сезонний працівник підлягає звільненню відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП України. Для цього не потрібно його заяви на звільнення та попередження роботодавця про наступне звільнення працівника з означеної підстави. Не потрібна і згода профспілкового комітету, якщо працівник є членом профспілки, що діє на підприємстві.

       Проте, слід враховувати гарантії, надані вагітним і жінкам, які мають дітей у віці до 3-х років (в деяких випадках – до 6 років), одиноким матерям, що мають дитину до 14 років чи дитину-інваліда. За загальними правилами їхнє звільнення відбувається з обов’язковим працевлаштуванням (ч. 3 ст. 184 КЗпП України), а також за ними на період працевлаштування, але не більш ніж на 3 місяці зберігається середня заробітна плата за рахунок підприємства, з яким працівниця перебувала в трудових відносинах.

       Пунктом 9 постанови Пленуму Верховного Суду України 06.11.92 № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» (із змінами) наголошується, що зазначені гарантії для матерів розповсюджуються і на випадки звільнення у зв’язку із закінченням строку договору, коли вони були прийняті на сезонні роботи.

       Окрім того, сезонний трудовий договір може бути розірваним до закінчення зазначеного в ньому строку – як за ініціативою працівника, так і роботодавця. Тому в разі дострокового розірвання цього договору з ініціативи працівника він повинен попередити про це роботодавця в письмовій формі за 3 дні (ст. 6 Указу). Підставою для звільнення буде ст. 39 КЗпП України.

       Підставою для дострокового розірвання трудових договорів за ініціативою роботодавця для сезонних працівників є загальні випадки, передбачені ст. 40 і ст. 41 КЗпП України, і додаткові, передбачені Указом, зокрема коли на підприємстві призупинені роботи з причин виробничого характеру чи скорочення роботи в ньому на строк більше двох тижнів; нез’явлення на роботу безперервно протягом більше одного місяця внаслідок тимчасової непрацездатності.

       Варто нагадати також про існування статті 39-1 КЗпП України, відповідно до якої якщо після закінчення строку трудового договору (в тому числі сезонного) трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк. Отже, роботодавцям не слід забувати вчасно звільняти сезонних працівників, інакше вони набудуть статусу постійних працівників.

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ

[ Детальніше... ]

27 травня 2014

23 травня 2014

Індекс економічної свободи

Індекс економічної свободи (Index of Economic Freedom) показник, який розраховується  для більшості країн світу з 1995 року та безпосередньо впливає на розвиток підприємництва і притоку інвестицій.

Індекс економічної свободи оцінює рівень лібералізації взаємодії держави і бізнесу та порівнює обмеження і перешкоди на шляху економічної діяльності, до яких вдаються уряди різних країн. Логіка Індексу базується на ідеї Адама Сміта, згідно з якою добробут країни залежить від ступеня свободи ринку і свободи економічної діяльності в ній.

Економічна свобода – це фундаментальне право кожної людини контролювати свою власну працю і власність. В економічно вільному суспільстві індивідууми вільні самі обирати будь-який спосіб роботи, виробництва і споживання, а також інвестування. Така свобода повинна не обмежуватися, а навпаки охоронятися державою. В економічно вільних суспільствах уряди дозволяють трудовим ресурсам, капіталу і товарам вільно переміщуватися і утримуються від застосування заходів або обмежень свободи вище рівня, необхідного для забезпечення і захисту власне свободи. Дослідження Індексу економічної свободи відображає важливий взаємозв’язок між економічною свободою і соціально-економічними благами, такими як дохід на душу населення, темпи економічного зростання, розвиток людського капіталу, демократія, боротьба з бідністю і захист довкілля. З точки зору цінностей Індексу, максимальна економічна свобода або мінімум обмежень для бізнесу сприяють зростанню продуктивності в країні і відповідно зростанню добробуту її громадян. Аналіз Індексу економічної свободи дає можливість визначити перешкоди і проблемні місця, які створює держава і які за умови обмеження свободи економічної діяльності стримують економічне зростання в країні.

 

(Повний текст матеріалу додається).

 

Департамент бюджетної політики та соціального захисту

[ Детальніше... ]

Відбулася II Національна науково-практична конференція з управління ризиками

Конференция Риски 352У Києві з 20 по 21 травня в готелі „Братислава” відбулася II Національна науково-практична конференція «Управління ризиками в системах менеджменту охорони праці та промислової безпеки», організована редакцією журналу «Охорона праці» за підтримки Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України.

Метою заходу є обговорення актуальних питань, що стосуються культури охорони праці та управління ризиками на виробництві, а також визначення пріоритетних завдань і шляхів впровадження нових підходів у системах управління охороною праці.

[ Детальніше... ]

Новости коллективных переговоров в общественном обслуживании

 

Франция

Профсоюзы общественного сектора активизируются вокруг идеи сохранения рабочих мест и достойной оплаты труда

Профсоюзы общественного сектора провели 15 мая национальный день действий. В рамках акции прошли забастовки и демонстрации в знак протеста против продолжающегося замораживания правительством зарплат и других мер жесткой экономии. Профсоюзы вновь призвали к проведению масштабных реформ в оплате труда работников общественного сектора и высказали недовольство тем, что правительство планирует заморозить до 2017 года индекс, на основе которого начисляется зарплата в секторе. Требования профсоюзов включают обеспечение достойных условий труда контрактным работникам, равную оплату труда для мужчин и женщин и принятие мер для обеспечения мобильности и карьерного роста. ЕФПОО выражает свою солидарность. Подробности на сайтах ЕФПОО (FR), CGT (FR), CFDT (FR), UNSA (FR) FO, FO (FR), которые также приняли участия в национальном дне действий15 мая.

Великобритания

Профсоюз приветствует доклад о предоставлении медицинской помощи на дому

Профсоюз работников общественных услуг ЮНИСОН приветствует основные выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе о предоставлении медицинской помощи на дому, подготовленном по заказу Лейбористской партии. В докладе говорится, в частности, об эксплуатационной оплате и тяжелых условиях трудамногих работников, которые подвергаются значительным нагрузкам. В докладе отмечается, что труд многих работников недооценивается, и они не проходят надлежащей подготовки. Кроме того, у работников секторанедостаточно времени для обеспечения желаемого качества предоставляемыхуслуг. Рекомендации доклада соответствуют Хартии об этическом уходе, поддержаной ЮНИСОН и уже принятой местными властями некоторых городов. Подробности на сайтеUNISON

Европа

Инструментарий, необходимый для обеспечения гендерного равенства

Сейчас доступен новый инструментарий, предоставляющий широкий спектр практических примеров попыток решения проблем гендерного неравенства профсоюзами и работодателями на рабочих местах. Тематические исследования охватывают различные инициативы по достижению баланса между работой и личной жизнью для оценки разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами и принятию мер, направленных на увеличение набора персонала и продвижение женщин в профессиях и отраслях, где преобладают мужчины. Подробности на сайте ЕКП и на французском языке – на сайтеCES.

Норвегия

Профсоюзы прерывают переговоры в муниципальном секторе

После провала ряда попыток достичь хоть какого-либо прогресса по ключевым требованиям, профсоюзы муниципального сектора прервали переговоры с работодателями. Профсоюзы утверждают, что предложение работодателей неадекватно – ононе решает проблему неравенства в оплате труда. Кроме того, работодатели хотят, чтобы любое повышение заработной платы обеспечивалась на местном уровне. Профсоюзы также заявляют об отсутствии согласия по пенсионной реформе. Подробности на сайтахFagforbundet (NO) и YSKommune (NO).

Великобритания

Социальные работники протестуют в Лондоне

В Лондоне, трудоустроенные в CareUK социальные работники,начали протестные акции, организовав демонстрации у головного офиса BridgepointCapital, частной акционерной компании-владелицы Care UK. Рабочие прибегли к забастовкам около месяца назад в знак протеста против решения компании о существенном урезании заработной платы и ухудшению условийтруда. Компания заявила, что урежет оплату труда после получения контрактана обеспечение услуг по уходу за людьми с тяжелыми затруднениями в приобретении знаний отместного совета г. Донкастер на северо-востоке Англии. Подробности на сайте UNISON.

Турция

Профсоюз протестует против нападокмуниципалитетов на права профсоюзов

Профсоюз муниципальных работников TÜM BEL-SEN, входящий в состав конфедерации профсоюзов KESK, начал 30 апреля две факсимильных кампании в знак протеста против нападок со стороны местных органов власти Анкары и Измира на права профсоюза и его членов. В Анкаре некоторые работники были уволены, переведены в другое место или лишены статуса государственного служащего после участия в забастовке. В Измире мер осуществил попытку заблокировать TÜM BEL SEN, чтобы не дать возможность профсоюзу проводить профсоюзную деятельность. Мер вел себе оскорбительно по отношению к членам профсоюза и отказался встречаться с профсоюзной делегацией.

Франция

Масштабная мобилизация работников сектора отходов, водоснабжения и очистки.

Тысячи работников, как государственных, так и частных предприятий в секторахпереработки отходов, водоснабжения и уборки приняли участие в забастовке и демонстрациях 12 мая. Акции были организованы федерациями профсоюзов работников общественных и транспортных услуг конфедерации CGT. Одна из главных целей организаторов протестов -показатьтяжелый характер работы в этом секторе. Профсоюз выступает за повышение оплаты труда, сокращение рабочеговремени и возможностьдосрочного выхода на пенсию, вследствие признания того факта, что средняя продолжительность жизни работников сектора на пять с половиной лет ниже того же показателя у менеджеров и администраторов. Подробности на сайте CGT (FR).

Европа

Анализ ЕКП бросает вызов взглядам Еврокомиссии на заработную плату

29 апреля ЕКП представила свой докладевропейским министрам труда, собравшимся в Афинах на заседании Совета по вопросам занятости и социальной политики (EPSCO). В документепредставлен анализ тенденций в оплате труда, который стал вызовом аргументам Европейской Комиссии и Европейского центрального банкао том, что так называемое избыточное повышение заработной платы способствовало дисбалансу в европейской экономике. Цифры ЕКП говорят об обратном: в течение длительного времени заработная плата не успевает за ростом производительности. В дополнение к этому, брифинг, опубликованный ЕФПОО, также показывает, что увеличение прибыли опережает рост заработной платы - факт, о котором европейские институты молчат. Подробности на сайте ЕФПОО

Нидерланды

Жесткие переговоры в госпитальном секторе

Три профсоюза в госпитальном секторе - FNVAbvakabo, CNVPubliekeZaak и NU'91 – считают, что переговорный процесс продвигается плохо. После четвертого раунда переговоров работодатели продолжают настаивать на ряде изменений в условиях труда, негативно влияющих на оплату труда, рабочие смены ирабочее время работников. Несмотря на требования профсоюзовобеспечитьбольшую безопасность рабочих мест, улучшитьпрофессиональную подготовку и повысить заработную платуна 3%, работодатели призывают к усилению гибкости работников. Подробности на сайте FNVAbvakabo (NL) и CNVPubliekeZaak (NL) и на NU'91 (NL)

Германия

В Международный день медицинской сестры профсоюз призвал к увеличению численности персонала

В рамках Международного дня медицинской сестры профсоюз работников общественного обслуживания Ver.di организовал по всей стране мероприятия в медицинских и других профилактических учреждениях. Профсоюз призвал к увеличению количества сотрудников и заработной платы работников сектора. Ver.di утверждает, что для предоставления качественного ухода за пациентами необходимо время, и обеспечить такой уход можно лишь с помощью большого количества персонала. Профсоюз также призывает к более широкому признанию работы работников по уходу и установлению минимальной месячной заработной платы для квалифицированных медсестер и работников по уходу за престарелыми на уровне € 3000. Подробности на сайтеver.di (DE)

Европа

«Дерегуляция по-прежнему занимает центральное место в политике МВФ», - заявляют в МКП

Глобальная конфедерация профсоюзов – Международная конфедерация профсоюзов (МКП) опубликовала краткий брифинг о политике Международного валютного фонда (МВФ). Документ показывает, как организация продолжает выступать за дерегулирование рынка труда и включение реформы рынка труда в переговорный процесс по кредитам. МКП заявляет: «МВФ сформулировал советы по политическим вопросам и условиям кредитования для стран южной и восточной Европы, подталкивающие их к дерегулированию рынков труда и ликвидациилибо ослаблению институтов коллективных переговоров под предлогом того, что такие шаги сделают их экономики более «конкурентоспособными» и увеличат рост. «Записка охватывает шесть европейских стран. В ней демонстрируется, как рекомендации МВФ для Германии, направленные на сдерживание роста заработной платы в течение многих лет, сыграли ключевую рольв создании дисбаланса в зоне евро из-за слабого внутреннего спроса в экономике Германии. Подробности на сайте МКП (EN)

Финляндия

Правительство предлагает новое законодательство о равной оплате

Правительство разработало новое законодательство, обязывающее работодателей сообщать о разнице в оплате труда мужчин и женщин. Действие нормативно-правовых актов будет распространяться на трудовые сферы, в которых женщины и мужчины выполняют одинаковую работу. Работодатели, имеющие более 30 сотрудников, обязаны будут отчитываться перед персоналомо планах компаниипо достижению гендерного равенства. Отчет будет включать информацию о классификации, заработной плате и различии в зарплате мужчин и женщин. В случаях наличия таковой, работодатель обязан разъяснять работникам ее причины. Хотя законодательство, регулирующее этот вопрос, уже существует, новый закон конкретизирует правила. Подробности на новостном сайте профсоюза (EN)

Испания

Профсоюз обсуждает вопросы коллективных переговоров

13-14 мая профсоюзFSC-ССОО провел национальную конференцию по коллективным переговорам. Целью конференции стало обсуждение стратегий и влияния трудовых реформ за последние два года. Профсоюз пришел к мнению, что реформы лишь привели к росту безработицы, содействию двойственности рынка труда, дальнейшему сокращению объемаработ, согласно постоянным контрактам, через поощрение наиболее нестабильных форм временных и частичных договоров. Коллективные переговоры существенно пострадали, так как многие работодатели пошли на односторонние изменения в оплате и условиях труда. FSC-ССОО работает над возобновлением эффективности переговоров и расширении участия в защите прав трудящихся. Наибольшее противодействие реализации своих планов профсоюз встретил в сфере государственного управления, где правительство отказалось от социального диалога. Подробности на сайтеFSC- ССОО (ES)

Швеция

Отчет демонстрирует: временные работники получают низкую заработную плату и работают в плохих условиях

Профсоюз работников местного управления Kommunal опубликовал новый доклад о заработной плате и условиях труда временных работников. Доклад показывает, что временные работники, как правило, получают более низкую заработную оплату, нередко работают неполный рабочий день, попрерывистому графикуи почти не проходят обучения. За последние пять лет число временных работников в муниципальном секторе возрослона 5% и сейчас составляет 156 тысяч человек. Каждый пятый временный работник работает на нескольких работах из-за невозможности выжить на одну зарплату. Такое состояние дел KOMMUNAL оценивает как очень тревожное. Кроме того, это увеличивает проблему набора персонала в такие сектора, как уход за лицами преклонного возраста, где есть необходимость в 225 тыс. дополнительных сотрудников в течение следующего десятилетия. Подробности насайтеKommunal (SV)

Ирландия

Профсоюзы подписали коллективный договор для работников общин

Профсоюзы работников общественных услуг SIPTU и IMPACT подписали новое соглашение, закрепляющее права 2 тыс. работников общественного сектора на коллективные переговоры. Соглашение было заключено с Ирландской сетью местного развития (ILDN), представительского органа Компаний местного развития (НРС). Соглашение включает в себя такие ключевые вопросы, как будущее трудоустройство, безопасность рабочих мест и справедливую процедуру увольнения в случае необходимости. Документ охватывает работников, оказывающих услуги в рамках программ развития на местном, общественном и сельском уровнях по всей стране. ПодробностинасайтеSIPTU

Испания

Федерация призывает правительство к проведению переговоров

Федерация профсоюзов общественных услуг FSP-UGT призвала правительство вернуться за стол переговоров. Профсоюз требует восстановления рождественской премии, заблокированной правительством в 2012 году. Несмотря на это, в правительстве заявляют, что выплаты будут восстановленыпостепенно. Там утверждают, что данный вопрос зависит от экономического развития и будет решен не ранее 2016 года. Подробности насайте FSP-UGT(ES)

[ Детальніше... ]

Місце України в рейтингу "Індекс економічної свободи"

Індекс економічної свободи

 

Про індекс

 

Індекс економічної свободи (Index of Economic Freedom) показник, який розраховується  для більшості країн світу з 1995 року та безпосередньо впливає на розвиток підприємництва і притоку інвестицій.

Індекс економічної свободи оцінює рівень лібералізації взаємодії держави і бізнесу та порівнює обмеження і перешкоди на шляху економічної діяльності, до яких вдаються уряди різних країн. Логіка Індексу базується на ідеї Адама Сміта, згідно з якою добробут країни залежить від ступеня свободи ринку і свободи економічної діяльності в ній.

[ Детальніше... ]

22 травня 2014

ЛЮДИ ПОМИРАЮТЬ, А ПРОБЛЕМИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ…

загруженноеПротягом останнього часу серед працівників закордонних дипломатичних представництв України (Куба, Італія, Королівство Марокко) зареєстровано три випадки смерті…

         У відповідності до п. 36 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року (далі – Порядок, постанова № 1232-2011), такі випадки підлягають спеціальному розслідуванню (далі – спецрозслідування).

         Комісія для проведення такого спецрозслідування згідно з п.38 Порядку утворюється територіальним органом Держгірпромнагляду за місцем знаходження підприємства або за місцем настання нещасного випадку.

         Необхідно відзначити, що проведення такого спецрозслідування супроводжується певними труднощами, особливо щодо виконання членами комісії певних вимог п. 42. Порядку.

[ Детальніше... ]

21 травня 2014

ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ У 2014 РОЦІ

images

Профпсілка працівників вугільної промисловості України

 

Ежегодно 28 апреля сотни стран мира отмечают Всемирный день охраны труда. С 2006 года он на государственном уровне отмечается и в Украине. К сожалению, лидером по числу несчастных случаев среди отраслей промышленности в нашей стране остается угольная промышленность. Однако и здесь в последние годы наблюдается тенденция к уменьшению их количества, чему в немалой степени способствует работа по профилактике травматизма, проводимая Профсоюзом работников угольной промышленности Украины. 

[ Детальніше... ]

19 травня 2014

Оперативна інформація щодо зарплатних боргів

Україна сьогодні охоплена масштабною економічною кризою. Різка девальвація гривні призвела до помітного зростання вартості споживчого кошика для населення. Як наслідок, заробітна плата перестала забезпечувати фізіологічне відтворення працівника, що прирікає більшість наших громадян на бідність. А в умовах зростання цін та запровадження непопулярних реформ невчасна виплата заробітної плати набуває особливої соціальної гостроти.

З 1 січня 2014 року обсяг зарплатних боргів збільшився на 39,3 % та за станом на 1 квітня ц.р. сягнув 1 млрд. 125,7 млн. грн. При цьому 64,5 % або 726 млн. грн. невиплаченої заробітної плати припадає на економічно активні підприємства.

Кількість працівників економічно активних підприємств, щодо яких порушено конституційне право на своєчасне отримання винагороди за працю, з початку року зросла майже в 2,5 рази та становила 138,5 тисяч осіб.

Водночас найбільший темп зростання заборгованості з виплати заробітної плати у січні-квітні 2014 року спостерігався в Чернівецькій (3299%), Рівненській (1208%), Дніпропетровській (882,5%) областях.

За оперативними даними Мінсоцполітики за станом на 12.05.2014 обсяг зарплатних боргів склав 1 041,3 млн. грн. При цьому заборгованість на економічно-активних підприємствах сягає 653 млн. грн. або 62,7%; державних підприємствах - 282,1 млн. грн., підприємствах-банкрутах - 341,9 млн. грн. Найбільші обсяги зарплатних боргів складають в Київській області (132,8 млн. грн.), Харківській області (115,4 млн. грн.), Донецькій області (98,1 млн. грн.), м. Києві (90,5 млн. грн.), найменша заборгованість в Чернівецькій області (3,9 млн. грн.).

 

Департамент виробничої політики

                                                                                    та колективно-договірного регулювання

[ Детальніше... ]