Надання роз’яснення щодо заповнення Інформації про правозахисну роботу членських організацій ФПУ

0707

Надання роз’яснення щодо заповнення
Інформації про правозахисну роботу членських організацій ФПУ

 

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1.1. Кількість інспекторів праці профспілок, всього з них: - наводиться загальна кількість інспекторів праці профспілок, що визначається шляхом підсумовування показників підпунктів 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4.

1.1.1. - головний правовий інспектор праці  - зазначається кількість головних правових інспекторів праці у Профспілці;

1.1.2. - правовий інспектор праці - вказується кількість правових інспекторів праці - працівників апарату організаційних ланок Профспілки, визначених у Статуті, які у своїй діяльності керуються Типовим положенням про правову інспекцію праці профспілок, затвердженим постановою Президії ФПУ від 11.12.2012 № П-15-4.

1.1.3. - члени виборних органів профспілок - наводиться кількість громадських інспекторів праці профспілок, які обіймають виборні посади (входять до складу виборних органів) організаційних ланок Профспілки, визначених у Статуті.

1.1.4. - повноважні представники виборних органів профспілок, об’єднань профспілок - зазначається кількість осіб, які мають статус громадських інспекторів праці і уповноважені на представництво інтересів виборних органів Профспілки на підставі відповідного рішення цих виборних органів.

 

Слід звернути увагу, що інші працівники, які здійснюють громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, проте не мають статусу інспекторів праці Профспілки, не включаються до звітності.

 

         2. ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

         2.1. Проведено перевірок додержання законодавства про працю, всього з них: -  у даному пункті необхідно вказати кількість всіх проведених перевірок за звітній період, які інспектори праці проводили самостійно та спільно з іншими  уповноваженими на це органами.

         2.1.1. - спільно з територіальною інспекцією Держпраці – необхідно вказати перевірки проведені спільно з державними інспекторами з питань праці, при цьому не має значення хто був ініціатором перевірки державна інспекція з питань праці чи профспілка.

         2.1.2. - спільно з регіональними представниками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – підраховуються всі перевірки до яких залучалися представники омбудсмена.

2.1.3. - спільно з органами прокуратури – у зв’язку з прийняттям 14.10. 2014 р. Закону України «Про прокуратуру», такі перевірки відсутні.

 

         2.1.4. - у складі комісій органів виконавчої влади і місцевого самоврядування під час комплексних перевірок – якщо профспілкова сторона, під час перевірки, входила до складу комісій органів виконавчої влади  і місцевого самоврядування, зазначаємо їх кількість.

         2.2. Кількість юридичних осіб, де проведено перевірки додержання законодавства про праці - мається на увазі кількість  підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності, де працюють члени профспілок чи об’єднань профспілок які були охоплені перевірками протягом звітного періоду, а не кількість перевірок проведених на них.

         2.3. Кількість виявлених порушень, всього з них: - слід рахувати  крім виявлених порушень в ході перевірок,  кількість встановлених порушень в ході надання правової допомоги (за зверненнями працівників, профспілкових організацій, особистими прийомами). Сума цього пункту повинна бути рівною сумі всіх його підпунктів.

         2.3.1. - звільнення та переведення – слід розуміти порушення пов’язані з нормами статей 32, 33, 34, 35,36, 38, 39, 40, 41, 42, 49-2 Кодексу законів про працю України (далі Кодексу), що стосуються звільнення працівників та переведення  на іншу роботу;

         2.3.2. - робочого часу – слід розуміти порушення вимог Глави ІV Кодексу, та інші нормативно-правові акти пов’язані з тривалістю робочого часу;

         2.2.3. - часу відпочинку - слід розуміти порушення вимог Глави V Кодексу, Закону України «Про відпустки», та інші нормативно-правові акти пов’язані з часом на відпочинок;

         2.2.4. - оплати праці - слід розуміти порушення вимог Глави VІ Кодексу, Закону України «Про оплату праці», та інші нормативно-правові акти пов’язані з оплатою праці;

         2.2.5. - праця жінок - слід розуміти порушення вимог Глави ХІІ Кодексу, та інші нормативно-правові акти пов’язані з працею жінок;

         2.2.6. - праця неповнолітніх - слід розуміти порушення вимог пов’язані з нормами п. 5 статті 24, частин 1, 2 статті 51 та Глави ХІІІ Кодексу, а також інших нормативно-правових актів пов’язані з працею неповнолітніх;  

         2.2.7. - зміна істотних умов праці - слід розуміти порушення роботодавцем вимог статті 32 Кодексу пов’язаних із зміною істотних умов праці

         2.2.8. - гарантій і компенсацій - рахуються порушення, що стосуються  гарантій і компенсацій працівника передбачених Главою VII Кодексу;

         2.2.9. - інших - відносимо всі порушення, які були виявлені та не ввійшли під класифікацію попередніх підпунктів.

        

Слід звернути увагу, що виявлене в ході перевірки порушення може стосуватись не одного працівника, а цілого підприємства, його слід рахувати як одне порушення.

 

2.4. Кількість працівників, права яких порушено, всього – а в цьому  пункті зазначається загальна кількість працівників у відношенні до яких було порушено законодавство про працю, не тільки в ході перевірок, а також за  зверненнями членів профспілки до своїх профспілкових організацій.

2.5. Надіслано подань про усунення порушень, всього: з них: - необхідно підрахувати загальну кількість виписаних подань про усунення порушень законодавства про працю;

У підпунктах :

2.5.1. – роботодавцям;

2.5.2. - органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування – розписуємо, саме кому направлялись подання.

2.6. Надіслано письмових повідомлень про виявлені факти порушень – вказуємо загальну кількість надісланих письмових повідомлень, яка повинна співпадати сумі підпунктів.

У підпунктах:

2.6.1. - територіальним органам Держпраці;

2.6.3. - органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування ;

2.6.4. - вищим профспілковим органам;

2.6.5. - керівництву ФПУ;

2.6.6. - регіональним представникам Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, зазначаємо саме до яких органів направлялись повідомлення, про виявлені факти порушень.

2.6.2. - органам прокуратури - у зв’язку з прийняттям 14.10. 2014 р. Закону України «Про прокуратуру», повідомлення можна надсилати тільки так і як до відома;

2.6.7. - іншим органам – рахуємо кількість повідомлень, про виявлені факти порушень, які не ввійшли до перерахованих вище підпунктів, наприклад органи міліції.

2.7. Усунуто порушень за зверненнями профспілок, всього з них: - тут слід відобразити всі усунуті роботодавцем порушення трудового законодавства, які він усунув з власної ініціативи, або після звернення інших повноважних на це органів;

2.7.1. – роботодавцями – кількість порушень, які було усунуто роботодавцем самостійно;

У підпунктах:

2.7.2. - територіальними органами Держпраці;

2.7.4. - регіональними представниками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

2.7.5. - органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, зазначаються усунуті порушення за сприянням зазначених органів.

2.7.3. - органами прокуратури - у зв’язку з прийняттям 14.10. 2014 р. Закону України «Про прокуратуру», реагування органів прокуратури будуть відсутні.

2.7.6. - іншими органами – кількість усунутих порушень, якщо були звернення профспілки до інших органів.

2.8. Притягнуто до відповідальності посадових осіб, всього з них до: - якщо за зверненнями профспілки посадові особи за порушення трудового законодавства були притягнуті до відповідальності, то зазначаємо яка кількість.

У підпунктах:

2.8.1. – дисциплінарної;

2.8.2. – адміністративної;

2.8.3. – кримінальної, розшифровуємо, саме до якої відповідальності притягнуто посадову особу.

2.8.4. - застосування статті 45 КЗпП України – зазначається кількість керівників, з якими було розірвано трудовий договір на вимогу профспілкової організації.

2.9. Кількість колективних трудових спорів, розглянутих за участю громадських інспекторів праці, всього – відповідно до статті 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів» колективний трудовий спір (конфлікт)  -  це  розбіжності,  що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо встановлення нових або      зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; укладення чи зміни колективного договору, угоди; виконання колективного  договору, угоди або окремих їх положень та невиконання вимог законодавства про працю.

2.9.1. на виробничому рівні - кількість колективних трудових спорів на рівні підприємства, установи, організації;

2.9.2. на територіальному рівні - кількість колективних трудових спорів в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (місто, район, область);

2.9.3. на галузевому рівні - кількість колективних трудових спорів в межах відповідної галузі народного господарства;

2.9.4. на національному рівні - кількість колективних трудових спорів на загальнодержавному рівні;

2.9.5. участь у страйках - кількість страйків, у яких брав участь громадський інспектор праці;

2.9.6. вимоги працівників задоволено (повністю або частково): - зазначається загальна кількість колективних трудових спорів, вирішених на користь працівників;

2.9.6.1. в ході вирішення колективних трудових спорів - на етапі переговорів;

2.9.6.2. після страйків - за результатами страйкових дій.

 

         2.10. Проведено правову експертизу проектів нормативно-правових актів, всього з них: - слід зазначити кількість проектів нормативно-правових актів, які стосуються регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, розглядаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, що надійшла на розгляд;

         2.10.1. - підготовлено зауваження і пропозиції – зазначається кількість законопроектів до яких були висловлені пропозиції та зауваження профспілкової організації. Не слід рахувати кількість пропозицій та зауважень до одного нормативно-правового акту;

         2.10.2. - розглянуто без зауважень – зазначається кількість законопроектів, які були погоджені без зауважень.

 

         3. НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

3.1. Надано консультацій з правових питань, всього з них: - наводиться загальна кількість наданих консультацій, що визначається шляхом підсумовування показників підпунктів 3.1.1., 3.1.2.

         3.1.1. Членам профспілок: - слід підрахувати всі консультації надані у письмовій чи усній формі членам своєї профспілкової організації. Сума має співпадати сумі підпунктів 3.1.1.1., 3.1.1.2.;

         3.1.1.1. – письмових – кількість розглянутих письмових звернень та скарг, також, маються на увазі відповіді на звернення які надійшли електронною поштою;

         3.1.1.2. – усних – кількість наданої правової допомоги, та консультацій отриманих на особистому прийомі або за телефонами «гарячої лінії».

         3.1.2. Профспілковим організаціям: - слід підрахувати всі консультації надані у письмовій чи усній формі своїм членським організаціям. Сума підпункту 3.1.2. має співпадати сумі підпунктів 3.1.2.1., 3.1.2.2.;

         3.1.2.1. – письмових - кількість розглянутих письмових звернень та скарг, також, маються на увазі відповіді на звернення які надійшли електронною поштою;

         3.1.2.2. – усних – кількість наданої правової допомоги, та консультацій отриманих на особистому прийомі або за телефонами.

         3.2. Складено позовних заяв, інших процесуальних документів, всього з них: - зазначається загальна кількість наданої правової допомоги при складанні позовних заяв до судів різної інстанції, та у підготовці інших процесуальних документів членам профспілки та своїм профспілковим організаціям.

         3.2.1. - членам профспілок – кількість складених позовних заяв та інших процесуальних документів складених безпосередньо члену профспілки;

         3.2.2. - профспілковим організаціям – кількість наданої правової допомоги при складанні процесуальних документів своїм членським організаціям.

 

         3.3. Кількість працівників, представництво інтересів яких здійснювали правові інспектори праці - наводиться загальна кількість працівників, права яких захищали інспектори праці профспілки, що визначається шляхом підсумовування показників підпунктів 3.3.1., 3.3.2.

         3.3.1. - в суді – якщо інспектор праці захищав порушені права працівника у суді, був його представником, рахуємо кількість цих працівників;

         3.3.2. - в інших органах – та, якщо інспектор праці займався захистом порушених права працівника звертаючись до інших органів, рахуємо кількість таких представництв.

         3.4. Винесено судових рішень на користь працівників, всього з них з питань: - якщо за участю представництва профспілкового представника у суді на користь працівника було винесено позитивне рішення суду, підраховується їх кількість. Сума даного пункту повинна бути рівною сумі його підпунктів.

         3.4.1. - звільнення та переведення

         3.4.2. - робочого часу та часу відпочинку

         3.4.3.  - оплати праці

         3.4.4. - гарантій і компенсацій

         3.4.5. - трудової дисципліни

         3.4.6. – інших

         У вказаних підпунктах надається розшифровка, відносно яких порушень трудового законодавства судами винесені рішення на користь працівника.

         3.5. Суми, присуджені до стягнення на користь працівників, у гривнях - має бути зазначена загальна сума коштів, що за рішенням судів, ініційованих профспілковими органами, була присуджена до виплати працівникам у гривнях.

3.6. Здійснено правороз’яснювальну роботу з питань трудового законодавства, всього з них: - наводиться загальна кількість правороз’яснювальної роботи, що визначається шляхом підсумовування показників підпунктів 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3.

         3.6.1. - участь у семінарах-навчаннях – мається на увазі кількість семінарів або навчань проведених профспілковою організацією за звітний період, а також кількість семінарів або навчань і яких прийняв участь сам інспектор праці профспілки. Не потрібно рахувати кількість учасників у семінарах-навчаннях;

         3.6.2. - підготовка методичних матеріалів – слід рахувати кількість методичок, брошурок, та інших праворозяснювальних матеріалів підготовлених за звітній період, але не кількість їх примірників. Також, методичні матеріали можуть бути не лише у паперовому вигляді, а й на електронних носіях (флешах, дисках);

         3.6.3. - роз’яснення законодавства через засоби масової інформації – у зазначеному пункті підраховуються всі роз’яснення трудового законодавства висвітлені у профспілковій пресі, на сайтах, через телебачення та радіомовлення.

 

         Інформація подається двічі на рік: за І півріччя - до 1 серпня поточного року та підсумкова - за весь звітний рік - до 1 лютого.

         Інформація складається з трьох розділів та данні надаються в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (наприклад: перше півріччя 2015 року в порівнянні з першим півріччям 2014 року, 2015 рік з 2014 роком). Інформація надається за півріччя та повний рік з наростаючим, а не за перше та друге півріччя окремо.

         Інформація подається тільки членськими організаціями ФПУ.

         До Інформації, що подається членськими територіальними об’єднаннями організацій профспілок включаються лише дані про роботу, яка була проведена за участю працівників апарату відповідного територіального об’єднання.

         До Інформації, що подається членськими організаціями ФПУ, що мають статус всеукраїнських, включаються дані про роботу, яка була проведена за участю працівників всіх структурних організацій такої профспілки.

У пояснювальній записці не слід переписувати всю форму звітності. В ній повинні бути висвітлені найбільш показові приклади вирішення проблемних питань з зазначенням підприємств, прізвищ, рішень суду та інше.

 

Правова інспекція праці ФПУ