Рекомендації щодо укладення колективних договорів на підприємствах малого та середнього бізнесу

 

Загальна правова база

 • Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII.
 • Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV.
 • Закону України від 23.12.2010 № 2862-VI «Про соціальний діалог в Україні».
 • Закон України від 01.07.1993 № 3356-XII «Про колективні договори і угоди».
 • Закон України від 05.06.2003 № 905-IV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

 

Найбільш масовою та демократичною формою підприємництва є мале та середнє підприємництво (МСП).

Малий бізнес являє собою основну конструкцію в економіці більшості країн. За умови правильно організованої державної політики у розвинутих країнах МСП забезпечує близько половини ВВП національної економіки.

Відповідно до обсягів господарського обігу підприємства і чисельності його працівників (незалежно від форм власності) може бути віднесене до категорії малих підприємств.

 

До малих підприємств належать новостворювані та діючі підприємства:

 

 1. 1.у промисловості та будівництві - з чисельністю працюючих до 200 осіб;
 2. 2.в інших галузях виробничої сфери - з чисельністю працюючих до 50 осіб;
 3. 3.у науці і науковому обслуговуванні - з чисельністю працюючих до 100 осіб;
 4. 4.у галузях невиробничої сфери - з чисельністю працюючих до 25 осіб;
 5. 5.у роздрібній торгівлі - з чисельністю працюючих до 15 осіб.

 

Колективний договір – це основний інструмент захисту забезпечення прав та інтересів працівників. Він укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавця.

Укладенню колективного договору передують колективні переговори.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про колективні договори і угоди», колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і профспілковою організацією з іншої, а у разі відсутності первинної профспілкової організації - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом.
 
 
 

І. Інформування про початок переговорів

 

Ініціатором початку колективних переговорів може виступити будь-яка із сторін (зразок 1).

Будь-яка із сторін не раніше ніж за три місяці до закінчення строку дії колективного договору письмово повідомляє іншу сторону про початок переговорів. Друга сторона протягом семи днів повинна розпочати переговори.

Відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, сприяє профспілкам у встановлені партнерських взаємовідносин з роботодавцями.

За наявності на підприємстві кількох профспілок чи їх об'єднань або інших уповноважених трудовими колективами на представництво органів вони повинні сформувати спільний представницький орган для ведення переговорів і укладення колективного договору.

Спільний представницький орган створюється пропорційно до чисельності членів профспілок, яких вони об’єднують. Створення цього органу потрібно оформити угодою діючих на підприємстві профспілкових організацій (зразок 2).

Після того, як сторони домовилися розпочати колективні переговори, вони створюють робочу комісію для ведення колективних переговорів та підготовки проекту колективного договору.

Під час переговорів, сторони зобов’язані надавати одна одній необхідну інформацію, що стосується колективного договору, проте учасники переговорів не мають права розголошувати дані, що є державною або комерційною таємницею, і підписують відповідні зобов'язання (при необхідності).

Сторони можуть переривати переговори з метою проведення консультацій, експертиз, отримання необхідних даних для вироблення відповідних рішень і пошуку компромісів.

ІІ. Роль профкому підприємства під час ведення переговорів

Стороною колективних переговорів від імені працівників виступає первинна профспілкова організація.

Профспілковий комітет приймає рішення про проведення колективних переговорів з укладення колективного договору. В рішенні може зазначатись позиція профкому щодо термінів переговорів, отримання інформації про господарську діяльність підприємства, порядку формування комісії та організації її роботи тощо.

Організація колективних переговорів, як правило, закріплюється розпорядженням про початок переговорів або прийнятим за погодженням з профкомом наказу роботодавця (зразок 3). У документі вказуються строки ведення переговорів, затверджується склад комісії з їх ведення, порядок оплати праці працівників на період ведення колективних переговорів, в тому числі спеціалістів, які запрошені профкомом зі сторони, дата завершення переговорів та орієнтовна дата проведення зборів (конференції) із схвалення колективного договору.

Підготовку проекту колдоговору доцільніше взяти на себе профкому з огляду ще й на те, що він:

- знає недоліки чинного договору, потреби й побажання працівників;

- має можливість акумулювати досвід інших профкомів у цій справі;

- отримує від вищих в порядку об’єднання профспілкових органів рекомендаційні, довідкові та інші матеріали (в тому числі макет колективного договору);

- голова профкому, його заступники, члени профкому мають можливість брати участь у навчанні з питань колдоговірної роботи.

 

ІІІ. Предмет колективних переговорів - інтереси сторін

 

Коли мова йде про колективні переговори, необхідно пам’ятати, що обидві сторони, які беруть у них участь, об’єднує спільний інтерес: успішний розвиток підприємства, установи, організації, який забезпечує стабільне джерело доходів. Жодна із сторін не зацікавлена в діях, що можуть розбалансувати роботу підприємства.

Разом з тим обидві сторони мають протилежні інтереси. Це стосується розподілу отриманого доходу на частини, що належать кожній із сторін.

Роботодавець отримує свою долю у формі прибутку і зацікавлений у його збільшенні. Водночас, роботодавці визнають, що для цього вони повинні забезпечити працівникам можливість і мотивацію працювати якісно і продуктивно, створювати належні умови праці, впроваджувати заходи для запобігання нещасних випадків, травм, аварій, професійних захворювань.

У працівників інтереси направлені на задоволення їх життєво важливих потреб - збереження своїх робочих місць, підвищення рівня оплати праці, збереження здоров’я. Водночас працівники розуміють, що через підвищення ефективності виробництва, зростання продуктивності їх праці збільшується можливість реалізувати свої інтереси соціально-побутового характеру, передусім щодо збільшення зарплати, створення гідних умов праці, покращення житлових умов, організації громадського харчування, медичного та культурно-масового обслуговування, відпочинку й оздоровлення.

Після укладення колективного договору роботодавець може бути впевнений у тому, що працівники не вимагатимуть від нього додаткових пільг до вже передбачених в колективному договорі на період його дії. Крім того, наявність колективного договору дозволяє стабілізувати виробничий процес за рахунок впевненості працівників у забезпеченні своїх прав, задоволення потреб. Отже, виграють від укладення колдоговору обидві його сторони.

Таким чином, починати переговори необхідно з того, що:

ü         ми союзники в тому, щоб підприємство набирало обертів та його діяльність приносила великі прибутки;

ü         ми союзники в тому, щоб на підприємстві працювали висококваліфіковані кадри, які спроможні робити конкурентну продукцію;

ü         ми союзники в тому, щоб на виробництві не було травматизму, від якого страждають працівники і підприємство.

 

ІV. Що має передбачати колективний договір?

 

 

Колективний договір повинен містити наступні основні розділи:

 

ü         Загальні положення

ü         Трудовий договір, робочий час, зайнятість (режим роботи, режим відпочинку, обідня перерва, відпустки недопущення масових скорочень, збереження за працівником робочого місця, взаємодія з центром зайнятості)

ü         Оплата праці (відрядна, окладна, погодинна; премії, доплати; надбавки)

ü         Охорона праці та здоров’я (забезпечення молоком працівників, які займають посади зі шкідливими умовами праці, забезпечення спецодягом)

ü         Соціально-трудові гарантії (страхування, оплата харчування)

ü         Забезпечення гарантій діяльності первинної профспілкової організації (надання профкому приміщення та необхідної техніки; проводити зустрічі, консультації, інформувати профком про плани і напрямки розвитку установи, забезпечувати участь представників профкому у нарадах, засіданнях органів управління тощо)

ü         Заключні положення (зразок 5 макет колективного договору)

 

В колективному договорі має передбачатися термін його дії та дата набуття їм чинності.

Коли переговори закінчено та схвалено проект колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими представниками Сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами (конференцією) трудового колективу.

Після укладення колективного договору, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів», колективні договори реєструються місцевими органами виконавчої влади.
 

V. Підведення підсумків виконання колективного договору

Відповідно до статті 15 Закону України «Про колективні договори і угоди» сторони щорічно в строки передбачені колективним договором звітують про його виконання. Тому профком, як представник сторони працівників, на рівні з керівником підприємства має звітувати на загальних зборах трудового колективу.

Акт, підписаний представниками сторін, засвідчує сам факт визнання роботодавцем виконання або невиконання окремих положень колективного договору (зразок 4).

 

VI. Дії профкому при спробі роботодавця ухилитися від участі в переговорах

Відповідно до статті 17 Закону України «Про колективні договори і угоди» та статті 41-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення при спробі ухилитися від участі в переговорах, роботодавець несе відповідальність у вигляді накладення штрафу до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.

Необхідно офіційно письмово звернутись до роботодавця з пропозицією розпочати колективні переговори.

При відмові від колективних переговорів звернутись до Державної інспекції України з питань праці або її регіональних відділень, інспектори якого мають повноваження дати припис роботодавцю усунути дане порушення Закону та внести подання до суду щодо притягнення до відповідальності винних осіб. Профком сам може безпосередньо звернутися до місцевого суду.

Також можна порушити дане питання перед соціальними партнерами вищого рівня.

На практиці є чимало випадків, коли керівник підприємства змушений відповідно до законодавства розпочати переговори, але не зацікавлений в укладенні колективного договору, затягує переговори, зриває засідання комісії.

В цьому випадку допоможе,

по-перше, затверджений регламент,

по-друге, прискіпливе ведення протоколів засідань комісії з колективних переговорів.

Якщо комісія не проводить засідань чи її робота зривається з ініціативи роботодавця, то профком має право звинуватити його в порушенні Закону (ухилення від участі в переговорах). При цьому можна надати свої докази цього: регламент роботи комісії; копії протоколів її засідань, зірваних з вини роботодавця (з якими має право звернутись до Державної інспекції України з питань праці).

З метою переконання непоступливого роботодавця слід задіяти обком чи ЦК профспілки, облпрофраду, або органи місцевого самоврядування, пресу.

У разі, якщо роботодавець відмовляється чи ухиляється від переговорів – це може бути підставою для ініціювання колективного трудового спору відповідно до пункту б) статті 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

 

зразок 1

 

Первинна організація профспілки

_____________________________

(назва профспілки)

(назва підприємства, установи, організації)

(або спільний представницький орган профспілкових організацій____________________)

 

Профспілковий   комітет

“___” _______ ____р. № ____

Керівнику _________________

       (назва підприємства)

__________________________

(П.І.Б.)

Шановний _________________!

 

Відповідно до повноважень профспілок та їх організацій, визначених Кодексом Законів про працю України, Законом України «Про професійні спілки їх права та гарантії діяльності» та у зв’язку із закінченням “___” _______ 20_р. терміну дії колективного договору, що був укладений на ____ рік (роки), а також згідно із статтею 10 Закону України “Про колективні договори і угоди”, повідомляємо Вас про початок переговорів з укладення нового колективного договору.

Згідно із статтею 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та відповідно до Статуту профспілки постановою профспілкового комітету (спільного представницького органу) прийнято рішення щодо проведення колективних переговорів з укладення нового колективного договору на ____ рік (роки).

Профспілковий комітет (спільний представницький орган) пропонує:

 1. 1.Розпочати переговори з ________ і провести їх у термін до ____.
 2. 2.Створити робочу комісії для ведення переговорів з рівної кількості повноважених представників по ____ осіб від кожної із сторін;
 3. 3.Затвердити на першій зустрічі повноважних представників сторін склад робочої комісії та Порядок (регламент) її роботи, визначити структуру проекту колективного договору та затвердити графік розробки його розділів, визначити гарантії та компенсації на період переговорів особам, які будуть брати в них участь.
 4. 4.Загальні збори (конференцію) трудового колективу провести у ________ (місяці).

Просимо до початку переговорів підтвердити повноваження представників роботодавця на ведення переговорів та укладення колективного договору.

 

Голова профспілкового комітету                                        ___________________

(Керівник спільного представницького органу)                 _____________

 

Зразок 2

УГОДА

між первинною організацією профспілки ________________________________

та первинною організацією профспілки ___________________________________,

що діють на _________________________________________________

(назва підприємства)

Про утворення Спільного представницького органу

для ведення колективних переговорів і укладення колективного договору на _______ рік (роки) та співпрацю щодо забезпечення виконання сторонами зобов’язань за колективним договором і здійснення контролю за його виконанням

Усвідомлюючи важливість консолідації дій первинних профспілкових організацій, що діють на підприємстві відповідно до Статутів своїх профспілок, у колективних переговорах з укладення нового колективного договору, необхідність співпраці в ході переговорів, солідарної підтримки вимог до сторони власника, спільних дій та відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» і повноважень, наданих профспілковими організаціями, ми, що нижче підписалися, домовилися про наступне:

1. Первинна організація профспілки__________________ та первинна організація профспілки__________________ утворюють Спільний представницький орган (надалі - СПО) для ведення колективних переговорів щодо укладення колективного договору на ______ рік (роки) і контролю за його виконанням у складі _____ осіб.

2. СПО формується пропорційно кількості членів профспілок, яких об’єднує кожна профспілкова організація.

Від первинної організації профспілки ____________________ до складу представницького органу делегується ___ осіб, від первинної організації профспілки ____________________ - ___ осіб.

3. Персональний склад СПО визначається кожною первинною організацією самостійно у термін до ____________.

4. Перше засідання СПО має провести ____________. На цьому засіданні обрати його голову і заступника та розподілити обов’язки щодо організації і проведення переговорів, розробки розділів проекту колективного договору.

5. Організацію роботи та проведення засідань СПО здійснює обраний голова, а в разі його відсутності – заступник голови.

6. Засідання СПО є правомочним, якщо на ньому присутні більшість його членів (не менше двох третин).

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів СПО, присутніх на засіданні.

Рішення СПО оформлюється протоколом, який ведеться на кожному засіданні і підписується головуючим.

7. Профспілкові організації зобов'язуються:

7.1. Забезпечити активну участь своїх представників у роботі СПО та робочої комісії з розробки проекту колективного договору, здійснення контролю за його виконанням.

7.2. Брати участь в організаційному і матеріально-технічному забезпеченні роботи представницького органу, а також у спільному фінансуванні переговорного процесу.

7.3. Проводити солідарні колективні дії профспілкової сторони на захист її вимог під час переговорів, а також при невиконанні положень колективного договору.

7.4. Визначитися щодо своїх зобов’язань за колективним договором та забезпечити їх неухильне виконання.

Ухилення від участі в переговорах (пропуск без поважних причин засідань, невиконання рішень СПО), невиконання інших зобов’язань зазначених у статті 7 цієї Угоди є підставою для позбавлення права профспілки на участь у колективних переговорах.

8. Повноважні представники профспілкових організацій набувають права підпису колективного договору за умови виконання зобов'язань за цією Угодою.

9. Дана Угода схвалена на спільному засіданні профспілкових комітетів «__» ______20_ року.

 

 

Від первинної організації

Профспілки

_______________________

Від первинної організації

Профспілки ________________________

 

 

 

 

Зразок 3

 

НАКАЗ КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА

ПРОВЕДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ПЕРЕГОВОРІВ З ПРОФСПІЛКОЮ

(НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА)

 

НАКАЗ

“___” __________ 20__ р.                                                                           № ______

 

 

Про організацію і проведення

колективних переговорів

та укладення колективного договору на ______ рік.

 

 

Згідно із Законом України «Про колективні договори і угоди» та письмовим повідомленням (лист від__________ № ______) профспілкового комітету первинної профспілкової організації профспілки ____________ (назва профспілки)

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Розпочати колективні переговори щодо укладення колективного договору на _______ рік;

2. Сформувати робочу комісію для ведення колективних переговорів щодо розробки колективного договору у складі ____ осіб із рівним представництвом від сторін:

- від найманих працівників (згідно з постановою профкому від __ № __):

_________________        _________________        ______________

                       (ПІБ)                           (місце роботи)                  (посада)

 

- від адміністрації:

             __________________      _________________          ______________

                       (ПІБ)                            (місце роботи)                  (посада)

 

3. Визначити:

3.1 Місцем проведення засідання робочої комісії кімнату № _____ (зазначити конкретно);

3.2 Днем засідання робочої комісії, як правило, кожний __________ (зазначити конкретно день тижня)

4. Перше засідання робочої комісії провести_______ (дата) з таким порядком денним:

- обрання голови комісії і його заступника;

- затвердження порядку (регламенту) засідань робочої комісії;

- затвердження структури проекту колективного договору;

- затвердження графіка розробки розділів проекту колективного договору.

5. Надати членам робочої комісії від профспілкової сторони інформацію,

необхідну для ведення колективних переговорів і розробки проекту

колективного договору:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назвати керівників відділів і служб і вказати, яку інформацію вони повинні надати для ведення колективних переговорів і розробки проекту колективного договору. Наприклад: головному бухгалтеру Івановій М. І. — бюджет підприємства за_______ роки, фонд оплати праці, у т. ч. посадові оклади, надбавки, премії, доплати тощо).

6. ____________ (зазначити посаду) організувати організаційне і матеріально-технічне забезпечення засідань робочої комісії;

7. Підготовлений робочою комісією проект колективного договору внести на обговорення сторін колективних переговорів до ___________ (дата);

8. Провести загальні збори (конференцію) трудового колективу ________

(дата) (якщо проводиться конференція, визначити кількість делегатів).

 

Директор                         ________________             ___________________

                                                     (підпис)                       (ПІБ)

 

Погоджено із профспілковим комітетом:

_______________              ________________              ___________________

         (дата)                              (підпис)                                        (ПІБ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок 4

«Затверджено»

рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу (спільним рішенням сторін договору)

від “__” ______ 20_р. протокол №___

 

АКТ

про виконання норм та положень колективного договору,

укладеного на _____ рік, за станом на _________________________

(дата, на яку проводилася перевірка)

Цей акт складено робочою комісією із здійснення контролю за виконанням колективного договору у складі голови (співголів) комісії ___________, членів комісії _____________ (посада, П.І.Б.), яка на основі наданої сторонами колективного договору інформації, офіційних документів, здійснила перевірку виконання ними зобов’язань за договором за _________________ і встановила наступне:                                                                 (період - квартал, півріччя, рік)

1. Перевірці підлягало ____ пунктів договору, з терміном виконання на момент здійснення перевірки, та ____ пунктів, що мають термін виконання протягом всього строку дії договору, всього перевірено ____ пунктів, з них:

 • виконано     - ___ пунктів (розділ І - пункти №№ …; розділ ІІ - пункти №№ …);
 • виконуються - ___ пунктів (розділ І - пункти №№ ...; розділ ІІ - пункти №№…);
 • не виконано - ___ пунктів (розділ І - пункти №№ …; розділ ІІ - пункти №№ …).

Голова комісії (співголови) _______________

Члени комісії:

Від сторони роботодавця

Від профспілкової сторони

1……….

2………..

1……….

2………..

Колективний договір підписали:

від сторони роботодавця

____________________________

М.П.

“____” ______________ 20__ рік

 

від профспілкової сторони

____________________________

М.П.

 

Зразок 5

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

(для малих підприємств)

_____________________________________________________________

(найменування малого підприємства)

на_______ рік/роки

Схвалено на зборах трудового колективу

"____" ________________ _____ р.

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Сторонами даного колективного договору є:

       роботодавець           (директор,                  керуючий) ________________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

з однієї сторони, і наймані працівники малого підприємства в особі________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(профспілка)

_________________________________________________________________________________________________________________________, з другої сторони.

 

1.2. Колективний договір укладений на основі чинного законодавства України, прийнятих сторонами зобов'язань і є правовим актом, який регулює виробничі, трудові та соціально-економічні відносини між роботодавцем і найманими працівниками на основі взаємного узгодження інтересів сторін.

1.3. Предметом даного договору є переважно додаткові порівняно з чинним законодавством, положення з оплати і умов праці, соціального, житлового, побутового обслуговування працівників підприємства, гарантії, які надаються роботодавцем.

1.4. Сторони підтверджують реальність забезпечення прийнятих зобов'язань і обов'язковість виконання умов даного договору.

1.5. Сторони гарантують також дотримання норм і гарантій, передбачених генеральною та галузевою, територіальною угодами.

1.6. Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін і діє ____ рік (до укладення нового).

 

2. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР, РОБОЧИЙ ЧАС, ЗАЙНЯТІСТЬ

Роботодавець зобов'язується:

2.1. Забезпечити для працівників умови, необхідні для успішного виконання ними прийнятих на себе обов'язків, виділити робоче місце, виділити необхідні для роботи засоби та пристрої.

2.2. Укладати трудові договори з працівниками відповідно до законодавства України, під розпис знайомити працівників з наказом про прийняття на роботу. Не включати до трудових договорів умови, які погіршують становище працівників у порівнянні з законодавством.

2.3. Ознайомити з Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства працівників підприємства (додаток 1).

2.4. Надавати працівникам роботу відповідно до їх професії, займаної посади та кваліфікації. Не вимагати від працівників виконання робіт, не передбачених трудовим договором та посадовою інструкцією.

2.5. При об'єктивній необхідності проводити скорочення чисельності працівників на основі консультацій з профкомом (профорганізатором) вживати заходи щодо зниження його негативних наслідків.

2.6. Роботодавець зобов'язується офіційно повідомляти профспілковий комітет:

а) Про реорганізацію, ліквідацію, перепрофілювання підприємства не пізніше як за 6 місяців.

б) Про зміни в організації виробництва і праці не пізніше як за 3 місяці.

2.7. Сторони зобов'язуються при виникненні загрози масових звільнень (понад 5% працюючих) протягом 30-ти денного періоду приступити до переговорів з метою повного використання всіх факторів, які впливають на збереження або розширення зайнятості.

2.8. Працівникам, попередженим про звільнення у випадку скорочення чисельності (штату) працівників, надавати час для пошуку нової роботи.

2.9. При регулюванні робочого часу на підприємстві сторони виходять із того, що нормальна тривалість роботи не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Або: Встановити на підприємстві 5-ти денний робочий тиждень, з вихідними днями в суботу та неділю з урахуванням того, що тривалість роботи не може перевищувати 40 годин на тиждень

Або: Встановити підсумований облік робочого часу з урахуванням того, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала 40 годинного числа робочих годин згідно ст.50, 51 КЗпПУ.

2.10. Встановлювати тривалість робочого часу, перерви згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.11. Застосовувати надурочні роботи, роботу у святкові та неробочі дні у виключних випадках за погодженням з профспілковою організацією з оплатою та компенсацією відповідно до законодавства.

2.12. Максимальна тривалість робочої зміни не повинна перевищувати:

- 12 годин у нормальних умовах праці;

- 8 годин у шкідливих, важких і небезпечних умовах праці;

- 7 годин у нічний час.

2.13. Роботодавець зобов'язується надавати всім категоріям працюючих щорічну оплачувану відпустку терміном _____ календарних днів (не менше 24 календарних днів) за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, за особливий характер праці (додаток 2).

На прохання працівника надаються короткострокові неоплачувані відпустки, окрім передбачених законодавством, у зв'язку з:

а) з одруженням самого працівника – до 10 днів;

б) одруженням дітей - 5 днів;

в) смертю рідних по крові або по шлюбу: 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних - тривалістю 3 дні.

г) народженням дитини - 3 дні.

2.14. Матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, - тривалістю до 14 календарних днів щорічно.

2.15. Запроваджувати неоплачувані відпустки з ініціативи адміністрації, як виняток, лише в період тимчасових економічних труднощів, але ні більше ніж 15 днів на рік.

2.16. Скорочений робочий час з ініціативи адміністрації запроваджувати, як виняток, лише на період тимчасових економічних труднощів, але не більше як на 2 години в день, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки.

2.17. Виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) зобов'язується:

- здійснювати контроль за забезпеченням встановлених режимів праці та відпочинку;

- забезпечувати захист прав та інтересів вивільнюваних працівників, а при необхідності і виплату їм матеріальної допомоги;

- не знімати з профспілкового обліку вивільнюваних за скороченням штату працівників до їх працевлаштування з тим, щоб вони могли скористатися пільгами, встановленими на підприємстві;

- надавати працівникам безоплатну правову допомогу та консультації з питань діючого законодавства. У разі порушення їх прав здійснювати заходи щодо врегулювання проблем шляхом переговорів, представляти та відстоювати права працівників у відношеннях з адміністрацією в судових органах.

 

3. ОПЛАТА ПРАЦІ

Роботодавець зобов'язується:

3.1. Виплачувати заробітну плату працівникам за повністю відпрацьований місяць не менше мінімального рівня зарплати, діючого в Україні, і рівня, передбаченого відповідною галузевою угодою.

3.2. Встановити мінімальну тарифну ставку робітника І розряду у розмірі _____ відсотків від мінімальної заробітної плати.

3.3. Встановити працівникам посадові оклади відповідно до штатного розкладу. При зміні мінімальної заробітної плати, встановленої Урядом, штатний розклад переглядається, посадові оклади встановлюються з урахуванням вимог п. 3.2. цього колективного договору.

3.4. Працівникам, які виконують поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу іншої професії (посади) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника, здійснюється доплата за суміщення професій (посад) у розмірі до 100% тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника.

3.5. За розширену зону обслуговування або збільшення обсягу виконуваних працівником робіт встановлюється доплата у розмірі ____.

3.6. Забезпечити виплату відпускних працівникам, що йдуть у відпустку, не пізніше ніж за 3 робочих дні до її початку.

3.8. Встановити премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій (додаток 3).

3.9. Оплату працівників окремих підрозділів підприємства, які виконують роботи (надають послуги), не властиві основній діяльності, встановлювати з дотриманням гарантій, визначених угодами тих галузей, до яких вони належать за характером виробництва (додаток 4 з переліком конкретних професій на підприємстві).

3.10. Час простою не з вини працівника оплачувати в розмірі не менше двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

3.11. Виплачувати заробітну плату не рідше двох разів на місяць - 8 і 24 числа кожного місяця.

3.12. Компенсувати працівникам втрати частки заробітної плати у зв'язку з затримкою її виплати у розмірі подвійної ставки НБУ у розрахунку на рік за кожний день затримки.

3.13. Проводити індексацію заробітної плати у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.14. При звільненні працівника виплачувати належні йому суми в день звільнення, а в разі порушення цього строку з власної вини - середній заробіток за весь час затримки.

3.15. Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення повідомляти працівникам не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження або зміни, заздалегідь погодивши своє рішення з профспілковим представником.

Профком зобов'язується:

3.16. Забезпечити контроль за дотриманням діючих нормативних документів з питань оплати праці, а також за правильним визначенням допомоги в разі тимчасової непрацездатності, вихідної допомоги, відпускних тощо.

3.17. Вносити пропозиції щодо внесення змін і доповнень в положення про оплату праці.

3.18. Звертатись до суду з заявою про захист прав працівників, представляти за бажанням працівника його інтереси в суді, звертатись до прокуратури з повідомленням про порушення законодавства, яка згідно із ст. 259 КЗпП України здійснює нагляд за дотриманням законодавства про працю.

 

4. ОХОРОНА ПРАЦІ

Роботодавець зобов'язується:

4.1. При укладенні трудового договору інформувати працівника про стан умов праці на робочому місці, пільги і компенсації, за роботу в шкідливих умовах.

4.2. Забезпечувати здорові й безпечні умови праці. Виділити достатні кошти, але не менше ніж 0,5% від фонду заробітної плати за попередній рік (на виконання заходів з покращення умов і охорони праці, передбачених відповідним Комплексним планом на відповідний рік та постановою КМУ від 23.06.2003 р. № 994).

4.3. Не допускати до роботи працівників без проходження необхідних попередніх профілактичних медоглядів та вступних інструктажів з охорони праці.

4.4. Виконувати в повному обсязі план комплексних заходів з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (додаток 5).

4.5. Забезпечити згідно з Положенням та відповідних галузевих типових норм, працівників підприємства спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту (додаток 6).

4.6. Забезпечити працівникам молоком за роботу у важких і шкідливих умовах праці (додаток 7).

4.7. Щорічно організувати проведення періодичних медичних оглядів працівників та забезпечити повне виконання медичних рекомендацій заключних актів медогляду щодо лікування оздоровлення та працевлаштування працівників.

4.8. Проводити щорічне навчання і атестацію працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою.

4.9. Забезпечити здійснення триступеневого контролю за станом охорони праці у виробничих підрозділах підприємства та щорічне поліпшення умов праці на робочих містах, де діють шкідливі умови праці ІІ-ІІІ-го ступеню.

4.10. У разі смерті потерпілого розмір одноразової допомоги його сім'ї повинен бути не менше 10-ти річного заробітку і, крім того, не менше однорічного заробітку потерпілого на кожного утриманця, а також на його дитину, яка народилася після смерті потерпілого.

4.11. Відшкодувати потерпілому витрати на лікування, по догляду за ним та інші види медичної і соціальної допомоги відповідно до медичного висновку.

4.12. Згідно зі ст.9 Закону України «Про охорону праці» у разі тимчасової втрати працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві, що спричинили тяжкі наслідки, виплачувати потерпілим та членам їх сімей одноразову допомогу на стаціонарне лікування у перші три дні після настання нещасного випадку.

4.13. Здійснювати атестацію робочих місць умов праці згідно чинного законодавства.

4.14. Працівники підприємства зобов'язуються :

 • дотримуватись положень Правил внутрішнього розпорядку у сфері охорони праці;
 • проходити в установленому порядку медичні огляди та інструктажі з охорони праці;
 • суворо дотримуватись правил безпечної експлуатації устаткування, норм, правил та інструкцій з охорони праці, встановлених стандартами безпеки праці вимог поводження з машинами, механізмами, інструментами;
 • виконувати вимоги правил і нормативних актів по охороні праці;
 • застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту;
 • брати участь у створенні безпечних умов праці;

Профком зобов'язується:

4.15. Здійснювати громадський контроль за:

- виділенням необхідних коштів на заходи з охорони праці;

- здійсненням роботодавцем заходів з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

- проведенням атестації робочих місць за умовами праці;

- наданням працівникам пільг і компенсацій з роботи у важких та шкідливих умовах праці;

- проведенням триступеневого контролю за станом охорони праці у виробничих підрозділах;

- наданням потерпілим від нещасних випадків матеріальної допомоги на стаціонарне лікування.

 

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ГАРАНТІЇ

Роботодавець зобов'язується:

5.1. Надавати працівникам, які потребують покращення житлових умов, безпроцентний кредит для ремонту чи будування житла на суму____ грн.

5.2. Жінкам, що мають дітей, які вчаться в 1-4 класах, надавати додатково оплачуваний день відпочинку в перший день кожного учбового року.

5.3. Надавати матеріальну допомогу працівникам на оздоровлення у зв'язку з їх щорічною відпусткою у розмірі ____ посадового окладу.

5.4. Надавати матеріальну допомогу на придбання ліків працівникам, які знаходяться в лікарні.

5.5. Виділяти транспортні засоби працівникам для їх господарсько-побутових потреб по тарифах, погоджених з профспілковим комітетом (при наявності транспортних засобів).

5.6. Доставляти працівників до місця роботи (з роботи) у вечірній, нічний час тощо (в залежності від виду діяльності підприємства).

5.7. У разі смерті працівника підприємству брати на себе витрати з організації поховання на суму не більше _____ грн.

5.8. Виплачувати одноразову допомогу працівникам:

- при виході його на пенсію в залежності від стажу роботи на підприємстві:

   до 5 років       -   50% окладу;

   більше 5 років -   у розмірі окладу;

- у зв’язку з ювілейними датами: (сума встановлюється за погодженням з профспілковою організацією в залежності від фінансового стану підприємства, або фіксована сума);

- у зв’язку з одруженням, народженням дитини, похованням близьких родичів, одиноких пенсіонерів тощо (сума встановлюється за погодженням з профспілковою організацією в залежності від фінансового стану підприємства, або фіксована сума);

5.9. За наявності прибутку оплачувати працівникам ___% вартості путівки за рахунок підприємства на санаторно-курортне лікування.

5.10. Забезпечити медичне страхування працівників (можливі кілька рівнів для різних категорій працюючих).

5.11. Відраховувати на рахунок профспілкової організації 0,5% від фонду оплати праці на культурно-масову роботу відповідно до ст. 44 закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

5.12. Своєчасно та в повному обсязі перераховувати єдиний соціальний внесок (далі – ЄСВ) до бюджету.

Профком зобов'язується:

5.13. Організувати разом з роботодавцем відпочинок дітей в літній період, а також проводити для них новорічні свята.

5.14. Інформувати трудовий колектив про наявність путівок в санаторії, пансіонати та їх розподіл.

5.15. Здійснювати контроль за своєчасною виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності.

5.16. Здійснювати контроль за своєчасним поданням роботодавцями до органів Пенсійного фонду достовірних відомостей про стаж і заробіток, страхові внески, інформуванням роботодавцями працівників про суму сплачених страхових внесків (ЄСВ).

 

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Роботодавець зобов’язується:

6.1. З письмової згоди членів профспілки, утримувати з них через бухгалтерію профспілкові внески і своєчасно перераховувати їх виборному органу первинної профспілкової організації, надавати йому інформацію, фінансові документи щодо правильності та повноти надходження і перерахування внесків.

Не допускати заборгованості з профспілкових внесків.

6.2. Створювати необхідні умови для роботи виборного органу первинної профспілкової організації.

6.3. При прийомі на роботу нових працівників інформує їх про діяльність на підприємстві профспілкової організації.

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в обов'язковому порядку у зв'язку зі змінами чинного законодавства та за ініціативою однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами трудового колективу і підписання сторонами.

7.2. У п'ятиденний термін після підписання колективного договору роботодавець подає його на реєстрацію у відповідні органи і після реєстрації доводить до відома всіх працівників.

7.3. Контроль за виконанням договору здійснюють обидві сторони, які підписали його.

7.4. Сторони щорічно звітують про виконання колективного договору на зборах трудового колективу і раз у півріччя - на розширеному засіданні виборного органу первинної профспілкової організації та роботодавця. Із звітом виступають представники сторін, які підписали договір.

Виборний орган первинної профспілкової організації для контролю за виконанням колективного договору проводить перевірки його виконання силами своїх комісій та активу, запитує у роботодавця інформацію про хід і підсумки виконання колдоговору; заслуховує на своїх засіданнях роботодавця про хід виконання колективного договору.

7.5. За три місяці до закінчення дії колдоговору сторони вступають в переговори з укладення нового договору.

7.6. Для ведення переговорів з укладання колективного договору і підведення підсумків його виконання, а також за наявності розбіжностей з окремих положень колективного договору утворюється двостороння комісія.

Колективний договір підписали:

Від роботодавця

Голова профкому (СПО)

__________________________________

__________________________________

М.П.

Дата

       М.П.

Дата

 

 

Додатки до колективного договору