Інформаційна записка про основні завдання колдоговірної роботи на 2015 рік

Сучасні умови в Україні характеризуються як соціально-економічна та соціально-політична кризи: тривалий спад виробництва, майже порожня державна казна, негативне сальдо торговельного балансу, історичний мінімум золотовалютного резерву, колосальний зовнішній борг, воєнні дії на сході країни тощо. Ці чинники, в свою чергу, зумовлюють напруженість соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях.

Варто зазначити, що однією з актуальних проблем колективно-договірного регулювання, зокрема на галузевому рівні, є обмеженість галузевих профспілок у праві на ведення колективних переговорів через малочисельність організацій роботодавців (із 92 укладених галузевих (міжгалузевих) угод лише 11 укладені за участю організацій роботодавців), а також через відсутність Сторони для ведення переговорів з укладення галузевих угод у промисловому секторі економіки.

Наслідком такого стану колективно-договірного регулювання на національному й галузевому рівнях є негативні тенденції з укладення колективних договорів: за результатами 2013 року кількість укладених колективних договорів зменшилась і склала лише 88,2 тис., порівняно з 2012 роком відбулося зменшення на 13,5 тис. (або на 13,3%).

Також спостерігається зменшення й рівня охоплення працівників колективними договорами до 79,8%, або на 1,6 в.п. менше порівняно з аналогічним періодом 2012 року.

Однією з причин такого зменшення є поширення практики неукладення колективних договорів на малочисельних підприємствах (з кількістю працюючих до 10 осіб), що зосереджені в сферах оптової та роздрібної торгівлі, сільському господарстві, транспортних та кур’єрських послугах, операціях з нерухомим майном тощо.

Стримуючим фактором на шляху здійснення ефективного колективно-договірного регулювання на всіх рівнях є застаріле законодавство, що не відповідає реаліям сьогодення.

Для майбутнього періоду колективно-договірної роботи будуть характерні труднощі, пов'язані з процедурою підготовки та узгодження проектів колективних договорів, угод.

У теперішній ситуації для профспілок особливого значення набуває чітке окреслення головних завдань колективно-договірної кампанії, вдосконалення контролю за виконанням колективних договорів і угод, пошук ефективних механізмів для реалізації домовленостей.

 

 

 

Рекомендувати при веденні переговорів з укладення або внесення змін до галузевих (міжгалузевих), територіальних угод та колективних договорів використовувати положення та заходи, визначені основними завданнями колдоговірної роботи на 2015 рік:

 

І. У сфері виробничої політики та зайнятості

1. Запровадження превентивних заходів щодо запобігання на підприємствах незалежно від форм власності та господарювання масових звільнень працюючих з ініціативи роботодавця (з урахуванням, в тому числі, Меморандуму про співробітництво між Федерацією роботодавців України і Федерацією професійних спілок України щодо збереження трудового потенціалу та забезпечення стабільної роботи підприємств).

2. Забезпечення підвищення рівня матеріального забезпечення осіб, які вивільняються, залежно від стажу роботи на час звільнення, а також запровадження компенсацій при звільненні у зв’язку із скороченням.

3. Передбачення зобов’язань роботодавця щодо виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з обмеженими можливостями, незахищених категорій населення, створення для них умов праці (з урахуванням їх індивідуальних програм реабілітації), доступності та забезпечення інших гарантій.

4. Передбачення розмірів витрат на професійну підготовку та перепідготовку, які відповідно до пп. 140.1.3. ст. 140 Податкового кодексу України включаються до витрат підприємства без обмежень таких сум.

5. Недопущення використання на підприємстві нелегальної праці без укладення офіційних трудових договорів, підміни трудових договорів цивільно-правовими та іншими угодами, виплати заробітної плати в обхід порядку, встановленого законодавством та колективним договором.

6. Передбачення положень щодо невикористання аутсорсингу (залучення до виконання робіт сторонніх працівників, які не входять до штату підприємства), а у разі його наявності вимагати від роботодавців економічного обґрунтування необхідності застосування аутсорсингу та розробки порядку щодо рівних умов для залучених та штатних працівників.

7. Передбачення участі первинної профспілкової організації у роботі нарад, селекторів, засідань, наглядових рад тощо, які проводяться роботодавцем з питань економічного та соціального розвитку підприємства, розподілу прибутку підприємства, дотримання трудових, соціально-економічних прав та інтересів найманих працівників тощо.

8. Запобігання необґрунтованому закриттю підприємств через збитковість, відсутність попиту тощо. Розгляд спільно з роботодавцями варіантів продовження роботи підприємства та обговорення їх у трудовому колективі.

 

ІІ. У сфері оплати праці

1. Передбачення конкретних розмірів підвищення середньої заробітної плати.

2. Недопущення заборгованості із заробітної плати, зокрема визначення компенсації за кожен день затримки, а у разі її виникнення – передбачення заходів щодо її погашення.

3. Визначення мінімальних розмірів ставок та окладів за галузевим принципом, конкретних строків та умов підвищення тарифних ставок та окладів.

4. Передбачення положень щодо індексації заробітної плати, в тому числі мінімальних розмірів ставок та окладів.

5. Недопущення погіршення умов оплати праці працівників та скасування тимчасових обмежень щодо встановлення доплат, надбавок, винагород тощо.

6. Передбачення зобов’язань роботодавців щодо спрямування конкретної частини коштів, які вивільняються при зменшенні податкового тиску, на підвищення заробітної плати (у разі внесення відповідних змін до законодавства).

7. Інформування трудового колективу про штатний розпис і посадові оклади, встановлені в ньому.

8. Проведення обов’язкових попередніх консультацій з профспілкою в разі намірів роботодавця змінити існуючу на підприємстві систему оплати праці (перехід з тарифної на інші системи оплати праці).

 

ІІІ. У сфері охорони праці та здоров’я

1. Дотримання гарантій, пільг та компенсацій з питань охорони праці, що передбачені для працівників чинним законодавством.

2. Реалізувати заходи спільно з територіальними органами Держпраці України, Держгірпромнаглядом України щодо проведення спільних перевірок, аналізу стану дотримання трудового законодавства та законодавства з охорони праці, реагування на факти порушень.

3. Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту, а також миючими та знезаражуючими речовинами відповідно до встановлених норм.

4. Передбачення заходів стосовно:

- захисту прав і соціальних інтересів осіб, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також утриманців та членів сімей загиблих;

- досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

- підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам.

5. Передбачення та виділення коштів роботодавцем:

- на реалізацію завдань в сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

- на повне фінансування комплексних заходів з охорони праці, атестації робочих місць за умовами праці та усунення дії шкідливих факторів на робочих місцях;

- на здійснення повної або часткової оплати медичних послуг, що надаються працівникам у лікувальних закладах (за медичними показниками за наявності відповідних підтверджувальних документів така допомога відповідно до пп. 165.1.19 Податкового кодексу звільняється від оподаткування).

6. Забезпечення безперешкодного доступу уповноважених представників профспілок до робочих місць членів профспілок, посадових осіб роботодавця та відповідних документів підприємства та інформування про результати такої роботи уповноважених представників профспілок.

7. Передбачення участі роботодавця у фінансуванні діяльності профспілкової інспекції праці, а також заходів з навчання інспекторів праці профспілок та організації громадського контролю.

 

ІV. У сфері забезпечення соціальних прав та гарантій трудящих

1. Передбачення та надання роботодавцем матеріальної допомоги працівникам (на оздоровлення, у разі смерті/народження, одруження тощо).

2. Надання додаткової матеріальної допомоги жінкам, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьох або шестирічного віку.

3. Надання додаткової оплачуваної відпуски матерям, які мають малолітніх дітей та дітей шкільного віку (один день або кілька годин на тиждень, вихідний день на 1 вересня та інше).

4. Підтримка сімей, які втратили одного з батьків або опікунів чи піклувальників дітей, у т.ч. внаслідок АТО, а також багатодітних сімей.

5. Надання матеріальної підтримки працівникам підприємства, які мають статус ветеранів війни, учасників бойових дій, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

6. Соціальна підтримка та адаптація працівників підприємств, які є вимушеними переселенцями з АРК Крим, Донецької та Луганської областей (за наявності власних коштів на підприємствах).

7. Надання матеріальної підтримки працівникам підприємства, які втратили членів сім'ї внаслідок АТО на сході України (за наявності власних коштів на підприємствах).

8. Надання матеріальної допомоги ветеранам підприємства та малозабезпеченим пенсіонерам для придбання продуктів харчування, лікування, а також для ремонту житла, оздоровлення, придбання палива.

9. Створення умов для підвищення рівня забезпечення житлом працівників.

10. Організація роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації та підвищення її ролі у вирішенні питань захисту прав застрахованих осіб і членів їх сімей на страхові виплати та отримання якісних страхових послуг, у тому числі оздоровлення.

 

V. У сфері культури, оздоровлення та молодіжної політики

1. Встановлення розміру відрахувань від фонду оплати праці профкомам на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах, достатніх у т.ч. для здешевлення вартості путівок, придбання новорічно-різдвяних подарунків та квитків на святкові заходи для дітей, визначаючи лише нижню межу таких відрахувань – наприклад, «у розмірі не нижче 0,3% фонду оплати праці» (відповідно до ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»), або у розмірі не нижче встановленого Галузевою угодою.

2. Підвищення якості та виконання програм оздоровлення і відпочинку дітей, учнів і студентів із залученням всіх можливих джерел фінансування.

3. Підтримка молодих спеціалістів та розвиток наставництва на виробництві.

4. Забезпечення службовим житлом або компенсація витрат на оренду житла для молодих спеціалістів, які працевлаштовуються за направленням на строк не менше трьох років.

5. Підвищення рівня стипендіального забезпечення та матеріальної підтримки студентів із соціально-незахищених верств.

6. Підвищення рівня матеріального заохочення (підйомні) для молодих фахівців з метою закріплення їх на виробництві.

 

VI. У сфері забезпечення гарантій діяльності профспілкової організації

 

  1. 1.Забезпечення надання не звільненим від роботи профспілковим активістам, уповноваженим на виконання повноважень з громадського контролю, у тому числі в комісіях по трудовим спорах і розслідування нещасних випадків на виробництві, оплачуваного часу, достатнього для здійснення цих функцій та відповідного навчання.

2. Проведення інформування працівників підприємства про їхні трудові права, можливості захисту.

3. Надання для роботи виборного органу первинної профспілкової організації приміщення (приміщень) з усім необхідним обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням.

4. Надання членам виборних профспілкових органів за їх запитом інформації про фінансовий стан підприємства і дотримання роботодавцем норм чинного трудового законодавства та умов колективного договору.

5. Сприяння профспілковій організації в питаннях безготівкового збирання профспілкових внесків і перерахування їх на розрахунковий рахунок профспілкової організації підприємства в порядку і на умовах, визначених колективним договором, пропорційно виплаченій заробітній платі.

6. З метою підвищення рівня підготовки представників сторін колективного договору щороку за спільно затвердженим планом, проводити для представників роботодавців і профспілок навчання протягом 2-4 днів із збереженням заробітної плати за місцем основної роботи.