ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОТИ СЕЗОННИХ ПРАЦІВНИКІВ

           Частина 2 ст. 23 КЗпП України дозволяє укладати трудовий договір на визначений строк, встановлений за погодженням сторін, з урахуванням характеру наступної роботи. Якихось спеціальних норм по відношенню до сезонних працівників КЗпП України не визначено. Проте, ст. 7 КЗпП України регламентує, що особливості регулювання праці в тому числі і сезонних працівників встановлюються законодавством.        На даний час правове регулювання роботи сезонних працівників визначається Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24.09.74 № 310-IХ «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» (далі – Указ), який діє на території України в частині, що не суперечить законодавству України відповідно до постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.91 № 1545-ХІІ, та постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.1997 № 278 «Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей» із змінами, внесеними постановами КМУ № 2167 від 29.11.99, № 35 від 25.01.2012.        Сезонними слід вважати працівників, які приймаються на сезонні роботи, тобто на роботи, які у відповідності до статті 1 Указу в силу природних і кліматичних умов виконуються не цілий рік, а протягом певного періоду (сезону), що не перевищує шести місяців, та які включені в перелік сезонних робіт, наведених в Списку сезонних робіт і сезонних галузей (далі - Список), затвердженому згаданою вище постановою КМУ від 28.03.1997 № 278.        Отже, обов’язковими умовами укладення трудового договору із сезонним працівником є строк роботи не більше 6 місяців та вид роботи і галузі, зазначений у Списку. Тому укладення сезонного трудового договору на роботах, не зазначених у Списку, не допускається.        Процедура оформления на работу сезонних працівників проводиться у загальновстановленому порядку: працівник пише заяву про прийом на роботу; на підставі заяви роботодавець видає наказ про прийом на роботу; працівник своїм підписом підтверджує факт того, що він ознайомлений з наказом і згоден з умовами, визначеними в наказі; вноситься запис до трудової книжки працівника.        Слід зазначити, що при укладенні сезонного трудового договору роботодавець зобов’язаний попередити працівника про сезонний характер роботи (ст. 3 Указу), що відображається в наказі (розпорядженні) про прийом на роботу, у якому зазначається, що даний працівник приймається саме на сезонну роботу. Також необхідно мати на увазі, що при укладенні сезонного договору не встановлюється випробувальний термін (ст. 5 Указу).        Важливо знати, що на сезонних працівників розповсюджуються умови і положення, передбачені Правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору, що діють на підприємстві (тривалість робочого часу і відпочинку, оплата праці, матеріальне стимулювання, умови і охорона праці тощо).        Слід звернути увагу, що відповідно до частини 9 ст. 6 Закону України «Про відпустки» (далі - Закон) сезонним працівникам відпустка надається пропорційно відпрацьованому часу. Тому, оскільки ст. 10 Указу право на відпустку та грошову компенсацію взамін невикористаних днів відпустки сезонним працівникам не передбачено, така норма не підлягає застосуванню, позаяк суперечить Закону.        Сезонні працівники також мають право на оплату тимчасової непрацездатності. Між тим, існують певні особливості в наданні і розрахунку виплати допомоги з тимчасової непрацездатності застрахованим особам, які працюють на сезонних роботах, зокрема:        - в разі захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, допомога надається не більш як за 75 календарних днів протягом календарного року (частина 4 п. 2 ст. 35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240-ІІІ);          - трудового каліцтва чи професійного захворювання – виплачується на загальних підставах.        При цьому існує також особливість і в розрахунку середнього заробітку для виплати лікарняних листків сезонникам, про що зазначено в листі Міністерства та соціальної політики України від 09.09.2010 № 244/18-99/10 «Про визначення розрахункового періоду для обчислення розміру лікарняних сезонним робітникам».        У разі ж надання працівниці, зайнятій на сезонній роботі, листка непрацездатності у зв’язку з пологами і родами вона має повне право на отримання відповідної відпустки і виплату допомоги по вагітності і пологах.        При виплаті вихідної допомоги сезонним працівникам у разі звільнення слід керуватися ст. 44 КЗпП України, відповідно до якої вихідна допомога виплачується:        - у розмірі не менше середнього місячного заробітку – при звільненні з підстав, зазначених у п. 6 ст. 36, п.п. 1, 2 і 6 ст. 40 КЗпП України;        - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку – при звільненні внаслідок порушення власником законодавства про працю, колективного чи трудового договору( ст. 38,39 КЗпП України);        У зв’язку із закінченням роботи (сезону), а, отже, строку трудового договору сезонний працівник підлягає звільненню відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП України. Для цього не потрібно його заяви на звільнення та попередження роботодавця про наступне звільнення працівника з означеної підстави. Не потрібна і згода профспілкового комітету, якщо працівник є членом профспілки, що діє на підприємстві.        Проте, слід враховувати гарантії, надані вагітним і жінкам, які мають дітей у віці до 3-х років (в деяких випадках – до 6 років), одиноким матерям, що мають дитину до 14 років чи дитину-інваліда. За загальними правилами їхнє звільнення відбувається з обов’язковим працевлаштуванням (ч. 3 ст. 184 КЗпП України), а також за ними на період працевлаштування, але не більш ніж на 3 місяці зберігається середня заробітна плата за рахунок підприємства, з яким працівниця перебувала в трудових відносинах.        Пунктом 9 постанови Пленуму Верховного Суду України 06.11.92 № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» (із змінами) наголошується, що зазначені гарантії для матерів розповсюджуються і на випадки звільнення у зв’язку із закінченням строку договору, коли вони були прийняті на сезонні роботи.        Окрім того, сезонний трудовий договір може бути розірваним до закінчення зазначеного в ньому строку – як за ініціативою працівника, так і роботодавця. Тому в разі дострокового розірвання цього договору з ініціативи працівника він повинен попередити про це роботодавця в письмовій формі за 3 дні (ст. 6 Указу). Підставою для звільнення буде ст. 39 КЗпП України.        Підставою для дострокового розірвання трудових договорів за ініціативою роботодавця для сезонних працівників є загальні випадки, передбачені ст. 40 і ст. 41 КЗпП України, і додаткові, передбачені Указом, зокрема коли на підприємстві призупинені роботи з причин виробничого характеру чи скорочення роботи в ньому на строк більше двох тижнів; нез’явлення на роботу безперервно протягом більше одного місяця внаслідок тимчасової непрацездатності.        Варто нагадати також про існування статті 39-1 КЗпП України, відповідно до якої якщо після закінчення строку трудового договору (в тому числі сезонного) трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк. Отже, роботодавцям не слід забувати вчасно звільняти сезонних працівників, інакше вони набудуть статусу постійних працівників.   Департамент правового захисту апарату ФПУ

На засіданні Урядового комітету з питань регіонального розвитку підтримано законопроект, який суттєво зачіпає інтереси населення – споживачів житлово-комунальних послуг

18 квітня 2014 року відбулося засідання Урядового комітету з питань регіонального розвитку, на якому були розглянуті наступні законопроекти: -         «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»; -         «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою вдосконалення відносин у сфері житлово-комунальних послуг». Зазначені законопроекти розроблено Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з власної ініціативи з метою врегулювання на законодавчому рівні питання здійснення права власності та управління багатоквартирним будинком; забезпечення співвласників будинку дієвим механізмом для прийняття рішень щодо утримання та управління спільним майном багатоквартирних будинків; реформування житлово-комунального господарства.   До законопроекту «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» СПО об’єднань профспілок надавалися зауваження щодо узгодження між собою норм статті 10 вказаного проекту Закону України та статей 6, 10 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» стосовно порядку скликання, проведення та прийняття рішень загальними зборами об’єднання. Зазначені зауваження СПО об’єднань профспілок враховані Мінрегіоном України. За результатами розгляду вказаного законопроекту було вирішено: -         Мінфіну, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Мінюсту, Держпідприємництву та Антимонопльному комітету України прискорити опрацювання зазначеного проекту нормативно-правового акту і до 25 квітня ц.р. подати Мінрегіону України пропозиції і висновки; -         Мінрегіону України оформити законопроект відповідно до регламентних вимог і подати його Кабінету Міністрів України в установленому порядку.   Що стосується проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою вдосконалення відносин у сфері житлово-комунальних послуг», то слід зазначити, що вказаний законопроект суттєво зачіпає інтереси більшості населення – споживачів житлово-комунальних послуг і передбачає низку кардинальних законодавчих змін щодо регулювання у сфері надання цих послуг (зокрема, впровадження вільних цін на послугу з управління багатоквартирним будинком; нарахування пені у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги у розмірі 0,1%, яка нараховується за кожний день прострочення; невизначеність чіткого законодавчого врегулювання питання відносин між управителем багатоквартирного будинку, виконавцями комунальних послуг та споживачами в будинках, зокрема, де управління здійснюють самостійно співвласники або ОСББ). Наслідком всіх нововведень, які передбачені у законопроекті, може бути, як варіант, втрата права власності на житло для мешканців з низькою заробітною платою, або її відсутністю. У ході опрацювання та бурхливого обговорення зазначеного законопроекту на нарадах (15 квітня в Мінрегіоні України та 17 квітня в ФПУ) профспілками було висловлено занепокоєння та значну кількість зауважень. Завдяки наполяганням профспілок та наданню обґрунтованих висновків по статтям вищевказаного проекту нормативно-правового акту, більшість профспілкових зауважень враховано Мінрегіоном України.  Деякі статті законопроекту будуть редакційно змінені та доопрацьовані Міністерством з урахуванням пропозицій профспілок та НКРЕ. Однак, СПО об’єднань профспілок не підтримав законопроект через ряд обставин (позиція та зауваження СПО об’єднань профспілок додаються).     На засіданні Урядового комітету з питань регіонального розвитку 18 квітня ц.р. Голова профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України Андрєєв В.М. звертав увагу Уряду, що в умовах фінансової катастрофи та системної економічної кризи, коли зростає заборгованість із виплати заробітної плати та поширюється безробіття, прийняття  законопроекту, який суттєво збільшить ризики для мешканців з низькою заробітною платою, або навіть її відсутності, може стати причиною масових невдоволень та протестів громадян.          Андреєв В.М. пропонував провести протягом другого півріччя 2014 року та першого півріччя наступного року широкомасштабне обговорення та роз’яснювальну роботу щодо основних положень законопроекту.          І лише після цього в порядку експерименту провести його апробацію в 1-2 регіонах з метою врахування досвіду країн, де запроваджено аналогічні механізми управління багатоквартирними будинками. Однак, незважаючи на вищенаведені загрози, які містить вказаний проект нормативно-правового акту, та наполягання профспілок, що його прийняття не на часі, його було підтримано на засіданні  Урядового комітету з питань регіонального розвитку та вирішено наступне: -         Мінфіну, Мінекономрозвитку, Мінюсту України прискорити опрацювання зазначеного проекту нормативно-правового акту і до 25 квітня ц.р. подати Мінрегіону України пропозиції і висновки; -         Мінрегіону України оформити законопроект відповідно до регламентних вимог і подати його Кабінету Міністрів України в установленому порядку.   З метою унеможливлення загроз, які містити вказаний законопроект, планується найближчим часом провести засідання СПО об’єднань профспілок, на якому Мінрегіоном України буде презентовано доопрацьований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою вдосконалення відносин у сфері житлово-комунальних послуг».   Довідково: Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою вдосконалення відносин у сфері житлово-комунальних послуг» був розроблений Мінрегіоном України ще у листопаді 2013 року та презентований на засіданні СПО об’єднань профспілок 19 листопада 2013 року. У ході обговорення цього законопроекту членами СПО об’єднань профспілок 19 листопада минулого року було висловлено значну кількість зауважень, оскільки вказаний законопроект передбачав низку кардинальних законодавчих змін щодо регулювання у сфері надання житлово-комунальних послуг. За результатами обговорення, СПО об’єднань профспілок у грудні минулого року надавав  Мінрегіону України пропозиції та зауваження до законопроекту та наголошував, що його прийняття не на часі.                                                    Департамент бюджетної політики та                                                соціального захисту

Громадський контроль профспілок в дії

У період з 26.03.2014 по 07.04.2014 року Державною інспекцією України з питань праці спільно з Правовою інспекцією праці ФПУ проводилася планова виїзна перевірка додержання вимог законодавства України про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Службі утримання рухомого складу та транспортної інфраструктури комунального підприємства «Київпастранс» (м. Київ). За результатами перевірки виявлені наступні порушення вимог законодавства України про працю: - порушення строків та періодичності виплати заробітної плати (стаття 115 КЗпП України, частина 1, 3 статті 24 Закону України «Про оплату праці»); - невиплата компенсації втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати (стаття 34 Закону України «Про оплату праці»); - порушення строків розрахунку при звільненні (частина 1 статті 116 КЗпП України); - недодержання вимог законодавства щодо здійснення оплати праці працівників у першочерговому порядку (частина 5 статті 97 КЗпП України, частина 3 статті 15 Закону України «Про оплату праці»); - несвоєчасна виплата заробітної плати за час щорічної відпустки (частина 4 статті 115 КЗпП України); - неознайомлення працівників із записами в трудових книжках (пункт 2.5 Інструкції про порядок ведення трудових книжок, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 № 58); - порушення норм діючого на підприємстві Колективного договору, щодо здійснення контролю за його виконанням (частина 1 статті 19 КЗпП України); - наявність у діючому Колективному договорі положень, які погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством (стаття 5 Закону України «Про колективні договори і угоди», стаття 184 КЗпП України). Під час здійснення перевірки завідувачем відділу судового захисту трудових прав - правовим інспектором праці департаменту правового захисту апарату ФПУ Пророком В.В. надавалася практична та консультативно-правова допомога голові профспілкового комітету Служби утримання рухомого складу та транспортної інфраструктури комунального підприємства «Київпастранс» з питань захисту прав та законних інтересів членів профспілки: - алгоритму дій профспілкового комітету у випадку порушення роботодавцем вимог законодавства про працю, трудового, колективного договору; - повноважень громадських інспекторів праці стосовно підготовки подання про усунення виявлених порушень трудового законодавства; - процедури судового захисту права на оплату праці шляхом подання до суду заяви про видачу судового наказу про стягнення заробітної плати; - порядку розгляду профспілковим комітетом подання роботодавця про надання згоди на звільнення працівника та обґрунтування відмови у наданні згоди у разі необхідності; - механізмів контролю за виконанням колективного договору та ін. За підсумками проведеної перевірки роботодавцю запропоновано усунути виявлені порушення вимог законодавства України про працю у встановлений законом строк. Окреслене питання залишається на контролі Правової інспекції праці ФПУ.   Департамент правового захисту ФПУ

Останнім часом в ході реформування медичної галузі відбувається масове закриття медичних закладів та скорочення чисельності їх працівників. Чи є це порушенням законодавства? Як можна зупинити цей процес?

     Так, масове закриття медичних закладів є порушенням норм Конституції України. Згідно із статтею 49 Основного Закону скорочення існуючої мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я не допускається.      23 лютого 2014 року Верховна Рада України ухвалила Закон України № 772-VII „Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я” (далі – Закон), завданням якого є забезпечення дотримання конституційного права громадян на охорону здоров’я незалежно від місця їх проживання та запобігання масовій ліквідації та реорганізації закладів охорони здоров’я.      Відповідно до статті 1 Закону вводиться мораторій на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, що включає: безпосередню ліквідацію лікарень, поліклінік, амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів (у тому числі, які розташовані на території сільських та селищних рад) та інших медичних закладів державної та комунальної форм власності;      - реорганізацію закладів охорони здоров’я, що призводить до зміни їх головного призначення та/або скорочення кількості працівників і зменшення кількості ліжко-місць;      - інші форми реорганізації, направлені на закриття закладів охорони здоров’я та зменшення обсягів медичної допомоги населенню;      - скорочення режиму роботи медичних закладів.      Кабінет Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності Закону має привести у відповідність із ним свої нормативно-правові акти; підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я" та інших законодавчих актів щодо кадрового забезпечення кваліфікованими спеціалістами закладів охорони здоров’я та з інших питань.   Департамент правового захисту апарату ФПУ

ІНФОРМАЦІЯ про здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю ФПУ та її членськими організаціями у 2013 році

Відповідно до статті 259 Кодексу законів про працю України, статті 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про працю, зокрема, за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. Федерація профспілок України, її членські організації здійснюють повноваження щодо громадського контролю на підставі законодавства України та з згідно з планом основних напрямів діяльності.

[ Детальніше: ІНФОРМАЦІЯ про здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю ФПУ та її... ]

Інформація про порушення прав профспілок у 2013 році

 Моніторинг порушень прав профспілок свідчить про триваючі порушення норм конвенцій Міжнародної організації праці № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію, № 98 про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів, № 135 про захист прав представників та можливості, що їм надаються, № 154 про сприяння колективним переговорам,  статті 36 Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», на підставі яких профспілки, їх об’єднання самостійно організовують свою статутну діяльність, проводять збори, конференції, з’їзди, вільно обирають своїх представників, формують програму дій.

[ Детальніше: Інформація про порушення прав профспілок у 2013 році ]

Профспілкові юристи Дніпропетровщини на захисті людини праці!

Безоплатна правова допомога членам профспілок є одним з пріоритетних напрямів діяльності ФПУ та її членських організацій. Такі акценти в профспілковій роботі визначені статутними завданнями та головною метою діяльності ФПУ – захистом людини праці. Так, юридичними службами Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок та правовими інспекторами праці його членських організацій протягом 2013 року надавалася кваліфікована юридична допомога членам профспілок з метою недопущення порушення їх конституційних прав та законних інтересів на працю та оплату праці. Протягом 2013 року в облпрофраді здійснювався прийом та розгляд письмових звернень членів профспілок з питань застосування законодавства про працю, а також здійснювався виїзний розгляд письмових скарг стосовно фактів порушення законодавства України про працю.

[ Детальніше: Профспілкові юристи Дніпропетровщини на захисті людини праці! ]