Інформаційна довідка про завдання ФПУ щодо розгортання масового навчання представників профспілок з питань охорони праці

Рада ФПУ постановою від 12.12.2012 № Р-6-3 «Про завдання профспілкових організацій щодо забезпечення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства» визначила, що одним із пріоритетних завдань Федерації профспілок України, її членських організацій на 2013–2014 роки є розгортання масового, дієвого громадського контролю профспілок за додержанням законодавства про охорону праці, зміцнення технічної інспекції праці.

Для забезпечення реалізації цього завдання необхідно організувати якісне і масштабне навчання профактиву з питань охорони праці на всіх рівнях профспілкового руху.

За даними моніторингу, проведеного у 2012 році департаментом охорони праці ФПУ встановлено, що тільки 40% представників членських організацій профспілок вчасно проходять навчання з питань охорони праці.

Необхідні заходи для вдосконалення підготовки технічних інспекторів праці, членів комісій, громадських інспекторів та інших представників профспілок з питань охорони праці, розвитку методів і форм  організації та проведення їх навчання, зміцнення навчально-методичної бази визначені постановою Президії ФПУ від 28.02.2013 № П-16-12 «Про заходи щодо вдосконалення навчання представників профспілок з питань охорони праці».

Зазначеною постановою Президії ФПУ прийнято також:

Типове положення про порядок проведення навчання представників профспілок з питань охорони праці (з додатками 1-8);

  1. 1)Типовий тематичний план навчання з питань охорони праці технічних інспекторів праці профспілок (80 академічних годин);
  2. 2)Типова програма навчання з питань охорони праці технічних інспекторів праці профспілок (80 академічних годин);
  3. 3)Типовий тематичний план навчання представників профспілок з питань охорони праці (40 академічних  годин);
  4. 4)Типова програма навчання представників профспілок з питань охорони праці (40 академічних  годин);
  5. 5)Форма протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці представників профспілок;
  6. 6)Форма посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці представників профспілок;
  7. 7)Рівні навчання представників профспілок з питань охорони праці різних категорій;
  8. 8)Рекомендації ФПУ щодо регіонального розподілу проведення навчання представників профспілок з питань охорони праці в навчально-методичних центрах територіальних профоб’єднань   ФПУ  

З метою оволодіння практичними навиками роботи з питань соціального захисту працівників у сфері безпеки і гігієни праці тематичними планами навчання більше ніж 50% учбового часу передбачено на практичні заняття, семінар – тренінги (в тому числі – на базі підприємств).

З метою забезпечення якісного навчання необхідно переходити на нові форми та методи навчання, які б відповідали сучасним національним і міжнародним вимогам та стандартам. Тому в тематичних планах та програмах  навчання передбачено лекції та практичні заняття за сучасними темами, наприклад: розрахунки рівня безпеки праці при здійсненні громадського контролю за станом охорони праці; розрахунки витрат, завданих порушеннями вимог охорони праці; методологія та практика підрахунку економічних втрат у разі нещасного випадку на виробництві; практика побудови та ефективне функціонування системи управління професійними ризиками, практика проведення інспекції представниками профспілок з питань охорони праці і складання документів за її результатами  тощо.

Слід звернути увагу, що обсяги і предмет навчання з питань охорони праці визначаються за рівневими групами слухачів з однорідними повноваженнями та компетенцією шляхом розроблення для кожної групи тематичних планів і програм навчання на основі Типових тематичних планів і програм навчання (додатки 1-4 до Типового положення), при цьому враховується специфіка підприємства (виробництва), галузь економічної діяльності, регіону тощо.

Тематичні плани і програми навчання затверджуються профспілковим органом за місцем організації навчання. Якщо навчання організується навчальним закладом профспілок або іншим навчальним закладом, тематичний план і програма навчання розробляються цим закладом і затверджуються його керівником за погодженням з відповідним профспілковим органом, що замовив навчання (керівниками територіальних, галузевих профоб’єднань або  інших профспілок).

Крім того, комісія з перевірки знань представників профспілок з питань охорони праці має бути визначена розпорядженням керівника виборного профспілкового органу, що організовує (або замовляє) відповідне навчання, у складі не менше трьох осіб.

Членами комісії можуть бути профспілкові працівники (в тому числі представники вищого профспілкового органу та/або іншої профспілки, профоб’єднання), спеціалісти служб охорони праці різного рівня та органів державного нагляду за охороною праці, викладачі відповідних навчальних закладів, інші особи, які самі пройшли перевірку знань з цих питань. Головою комісії повинен бути профспілковий працівник.

До складу комісії з перевірки знань обов’язково включається представник відповідного органу Держгірпромнагляду (за погодженням).

 

Департамент охорони праці ФПУ