Рекомендації щодо проведення двомісячника з виявлення роботодавців, що ухиляються від участі в колективних переговорах та укладення колективних договорів

 

Постановою Президії ФПУ від 23 грудня 2011 року № П – 9 – 5 «Про запровадження Єдиної колдоговірної кампанії «Єдині цілі, єдині дії!» передбачено проведення щорічно (у квітні-травні) двомісячник з виявлення роботодавців, які ухиляються від ведення колективних переговорів та укладення колективних договорів. Виконавцями зазначеного заходу є членські організації ФПУ.

 

1. Мета проведення двомісячника: укладення колективного договору на кожному підприємстві де діє профспілкова організація, підвищення ефективності колдоговірної роботи та зростання рівня охоплення колективними договорами.

Механізми реалізації:

 

1.1. Виявити профспілкові організації, що діють на підприємствах, в установах і організаціях, власники або уповноважені ним орган яких ухиляються від участі в колективних переговорах та укладення колективних договорів (внесення змін до них);

1.2. Виявити профспілкові організації, що не ініціюють колективні переговори, зокрема на підприємствах, де з початку дії колективного договору пройшло вже багато часу.

1.3. Надати практичну допомогу первинним профспілковим організаціям таких підприємств, з тим щоб колективні переговори розпочалися та завершилися укладенням колективного договору.

 

2. Органи, які проводять двомісячник:

 

2.1. Виборні органи галузевих профспілок, які не мають організаційних ланок на рівні Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, областей (надалі Центральні комітети профспілок) – щодо виявлення та надання допомоги первинним організаціям профспілок, які безпосередньо підпорядковані галузевим профспілкам.

2.2. Виборні органи організацій профспілок, що діють на рівні Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, областей (надалі обкоми профспілок) – щодо виявлення та надання допомоги первинним профспілковим організаціям, які об’єдналися на рівні Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, областей.

Територіальні профоб’єднання - організовують проведення цієї роботи в регіоні, в т.ч. сприяють взаємодії з обласними та районними державними адміністраціями, об’єднаннями організацій роботодавців відповідного рівня, територіальними відділеннями Державної інспекції України з питань праці Міністерства соціальної політики України, Національної служби посередництва і примирення, а також головними управліннями статистики відповідного регіону. Здійснюють інформаційну, юридичну підтримку та супровід заходів тиску на роботодавців. Узагальнюють інформацію щодо проведення двомісячника та інформують ФПУ.

 

3.Термін проведення двомісячника

 

Двомісячник проводиться з 1 квітня по 31 травня щороку.

 

4. Виявлення роботодавців, що ухиляються від колективних переговорів та укладення колективних договорів.

 

Посадові особи органу, що проводить двомісячник (робочі групи):

4.1. На підставі даних державних статистичних спостережень щодо укладення колективних договорів, профспілкової статистичної звітності та профспілкового моніторингу з цих питань виявляють підприємства, установи та організації (надалі - підприємства) де відсутній колективний договір або представники власника ігнорують ініціативу профкому щодо проведення переговорів з укладення нового колдоговору чи внесення змін до діючого.

4.2. Уточнюють ситуацію на підприємстві та визначають спільні дії в залежності від ситуації на підприємстві (визначають перелік заходів щодо забезпечення колективних переговорів та графік їх проведення). При необхідності направляють на підприємство спеціалістів для надання практичної допомоги первинній організації профспілки та зустрічі з представником роботодавця, який відповідно до Статуту підприємства має повноваження на підписання колективного договору.

 

5. Дії профспілкової організації щодо забезпечення укладення колективного договору.

5.1. З метою проведення колективних переговорів профком в обов’язковому порядку повинен прийняти рішення про ініціювання колективних переговорів та письмово повідомити іншу сторону про початок колективних переговорів.

Друга сторона протягом семи днів повинна розпочати переговори (стаття 10 Закону України «Про колективні договори і угоди». Якщо протягом зазначеного часу переговори не розпочалися, то такі дії власника чи уповноваженого ним органу розцінюються як ухилення від участі в переговорах (стаття 17 зазначеного вище закону).

5.2. У випадку відмови представників роботодавця (ухилення від переговорів) первинна організація профспілки в ході двомісячника застосовує передбачені законодавством засоби тиску на роботодавця:

5.2.1. Направлення подання до територіального відділення Державної інспекції України з питань праці Міністерства соціальної політики України.

Посадові особи Держпраці мають право давати приписи щодо усунення порушень законодавства про працю, які підлягають обов’язковому виконанню з письмовим повідомленням про вжиті заходи; вносити роботодавцям пропозиції про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства про працю та передавати матеріали про порушення до правоохоронних органів. (Положення «Про Державну інспекцію України з питань праці» затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №386/2011; стаття 259 Кодексу законів про працю України.)

5.2.2. Подання позовної заяви до суду щодо накладення адміністративного стягнення на осіб, які ухиляються від участі в колективних переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору (статті 41-1 та 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 17 та 20 Закону України «Про колективні договори та угоди»).

5.2.3. Ініціювання виникнення колективного трудового спору з питань укладення чи зміни колективного договору (пункт б) частини першої статті 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»).

5.2.4. Направлення звернення до відповідного центрального органу виконавчої влади (щодо підприємств, що перебувають у його функціональному підпорядкуванні), чи прокуратури щодо порушення законодавства про працю, які відповідно до статті 259 Кодексу законів про працю України здійснюють нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.

5.2.5. Направлення листа щодо ухилення роботодавця від участі в колективних переговорах організаціям (об’єднанням) роботодавців.

5.2.6. Організація проведення зборів, мітингів, пікетування.

5.2.7 Інформування засобів масової інформації про факти порушення законодавства.

 

З метою застосування зазначених вище заходів тиску на представників роботодавця дії профкому щодо ініціювання колективних переговорів та бездіяльності представників іншої сторони мають бути документально підтверджені листами, протоколами, актами тощо.

При здійсненні засобів тиску на роботодавця профспілковий комітет повинен мати повну підтримку членів профспілки. Це вимагає попереднього обговорення запланованих дій у трудовому колективі.

Вищі в порядку об’єднання профспілкові органи мають забезпечувати всіляку підтримку дій первинних організацій, юридичний та інформаційний супровід.

 

6. Організація проведення двомісячника з виявлення роботодавців, що ухиляються від участі в колективних переговорах та укладення колективних договорів, інформування ФПУ про підсумки та питання, які потребують вирішення на національному рівні.

 

6.1. Центральні комітети профспілок проводять двомісячник в первинних організаціях профспілки, які перебувають в їх безпосередньому підпорядкуванні.

6.2. Територіальні профспілкові об’єднання організовують проведення двомісячника обкомами профспілок.

6.3. Органи зазначені в пунктах 6.1 та 6.2 інформують ФПУ про результати проведення двомісячника до 25 червня щороку, за формою, що додається, а також про підприємства, установи, організації, де не вдалося розпочати колективні переговори (суть проблеми та заходи, які вживалися для її вирішення) та про позитивні приклади вирішення цих проблеми.

 

7. Можливі заходи ФПУ щодо керівників підприємств, де не вдалося розпочати колективні переговори та укласти колективний договір

 

1. Звернення до Державної інспекції України з питань праці Міністерства соціальної політики України та Генеральної прокуратури України.

2. Використати результати двомісячника при інформуванні Міжнародної організації праці про дотримання конвенцій МОП № 98 про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів та № 154 про сприяння колективним переговорам.

3. Обговорення виявлених порушень трудового законодавства з представниками Міністерства соціальної політики України, Держпраці, об’єднань організацій роботодавців.

4. Звернення до Кабінету Міністрів України та об’єднань організацій роботодавців щодо порушення відповідних конвенцій МОП, законодавства України та домовленостей за Генеральною угодою.

5. Розгляд зазначеного питання на Президії ФПУ, засіданні НТСЕР.

6. Інформування громадськості через засоби масової інформації.

 


Додаток 1

до рекомендацій щодо проведення двомісячника

Інформація про проведення

двомісячника з виявлення роботодавців, що ухиляються від участі в колективних переговорах

та укладення колективних договорів на підприємствах

__________________________________________________

(назва членської організації ФПУ)

 

 

Кількість виявлених роботодавців, що ухиляються від участі в колективних переговорах та укладення колективного договору та профспілкових організацій, що не ініціюють переговори

В ході двомісячника на підприємствах

Розпочато колективні переговори

Укладено колектив-

ний договір

З метою проведення колективних переговорів

Направлено письмове звернення про початок колектив-них переговорів

Внесено подання до територіальних органів Держпраці, звернення до центрального органу виконавчої влади або прокуратури

Ініційовано виникнення колективного трудового спору (конфлікту)

Направлено звернення до місцевого суду про накладення штрафу за ухилення від участі в колективних переговорах

Порушено питання перед соціальними партнерами вищого рівня

Проведено збори працівників, мітинги, пікетування, проінформовано засоби масової інформації про факти порушення законодавства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник членської організації ФПУ                                                                                                                        ПІБ

 

 

До інформації додається перелік підприємств, установ та організацій на яких не вдалося розпочати колективні переговори та інформація про них за наступним макетом, а також інформацію про позитивні приклади вирішення цих проблеми.

 

 


Додаток 2

до рекомендацій щодо проведення двомісячника

 

Макет інформації

про підприємство, установу, організацію, на якій у ході двомісячника

не вдалось розпочати колективні переговори з укладення колективного договору (внесення змін до нього)

 

1. Назва підприємства, установи, організації, поштова адреса, число працівників, прізвище, ім’я та по батькові керівника. Належність (неналежність) до організації (об’єднання організацій) роботодавців.

2. Назва профспілки до якої входить первинна організація, прізвище, ім’я та по батькові голови профкому (профорганізатора). Число членів профспілки.

3. Викладається суть проблеми щодо укладення колективного договору та заходи, які вживалися для забезпечення колективних переговорів та реакцію відповідних органів на звернення профспілок (з використанням наступного зразку).

4. Підпис голови профкому та засоби зв’язку (номер телефону чи факсу).

 

Допоміжні матеріали

для підготовки інформації по пункту 3

 

Можливі дії профкому

Профкомом проведено наступні дії

Реакція відповідних органів на звернення профкому

Ініціювання колективних переговорів щодо укладення колективного договору (внесення змін до нього)

На засіданні профкому _ березня 20__ року прийнято рішення про ініціювання колективних переговорів, _ березня направлено відповідний лист керівнику підприємства.

Попереджено керівника підприємства (лист від __ березня) про дії профспілок у випадку подальшого ухилення від колективних переговорів)

Відповідь на звернення профкому не надійшла, колективні переговори станом на __ березня не розпочалися.

Внесення подання до територіальних органів Держнаглядпраці, звернення до центрального органу виконавчої влади або прокуратури

Внесено подання про порушення законодавства до обласного відділення Держпраці, (центрального органу виконавчої лади) чи до прокуратури (лист __ березня 20__ року)

1. Державний інспектор праці __ березня дав припис керівнику підприємства про усунення порушення законодавства .

2. Прокурор дав припис посадовим особам про усунення порушення закону (вніс подання посадовим особам про усунення порушень закону та умов, що їм сприяли; порушив провадження про адміністративне правопорушення). Припис (подання) від _ березня 20__ року).

3. Державна інспекція праці, (прокуратура) не відреагувала на подання профкому.

Ініціювання виникнення колективного трудового спору (конфлікту)

Збори (конференція) працівників __ березня 2010 року висунули вимоги власнику (уповноваженому ним органу, представнику) щодо укладення (зміни колективного договору

1. Рішення власника щодо задоволення вимого працівників у встановлений законом строк не надійшло. Профком _ квітня прийняв рішення про вступ у колективний трудовий спір.

2. Рішення власника щодо вимог профспілок є формальною відпискою і не задовольняє вимоги працівників. Профком _ квітня прийняв рішення про вступ у колективний трудовий спір.

3. Зазначаються інші дії (бездіяльності) роботодавця.

Направлення позовної заяви до місцевого суду про накладення штрафу за ухилення від участі в колективних переговорах

Профкомом _ березня направлено позовну заяву до місцевого суду ( назва суду) про накладення штрафу на ______ (ПІБ та посада) за ухилення від участі в колективних переговорах

1. Суд зволікає з розглядом позовної заяви. Станом на _ квітня судове засідання не відбулося.

2. Суд відмовив у розгляді позовної заяви (вказати мотиви відмови).

3. Зазначаються інші дії (бездіяльності) суду.

Порушення питання перед соціальними партнерами вищого рівня

Профкомом направлено листи:

1. Органу місцевого самоврядування (щодо підприємств комунальної власності).

2. Органу уповноваженому управляти майном державних підприємств.

3. Організації (об’єднанню організацій роботодавців).

4. Обласній державній адміністрації

5. Тристоронньому органу соціального діалогу щодо розгляду зазначеного питання на засіданні

Коротко наводиться інформація про реакцію зазначених органів

Проведення зборів працівників, мітингу, пікетування, інформування засобів масової інформації про факти порушення законодавства

 

Наводиться інформація про конкретні заходи вжиті профкомом

Коротко наводиться інформація про реакцію власника на дії профкому.