Практика колдоговірної роботи

Інформаційна записка

про практику колективно-договірної роботи на прикладі Запорізької обласної ради профспілок, Федерації профспілок Рівненської області, Профспілки працівників вугільної промисловості України, Профспілки працівників освіти і науки України

(за даними членських організацій ФПУ)


 

 

Постановою Президії Федерації профспілок України від 11 грудня 2012 року № П-15-5 «Про стан колективно-договірного регулювання та основні завдання колдоговірної роботи на 2013 рік» вирішено внести на розгляд Президії ФПУ в лютому 2013 року інформацію про практику колективно-договірної роботи на прикладі Запорізької обласної ради профспілок, Федерації профспілок Рівненської області, Професійної спілки працівників вугільної промисловості України, Профспілки працівників освіти і науки України.

 

 

З метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та узгодження інтересів між працівниками і роботодавцями укладаються колективні договори.

 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» та Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 225 встановлено порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод у Мінсоцполітики, а колективних договорів у районних державних адмініст раціях, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад.

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 225 встановлено порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів.

 

Повідомна реєстрація угод, колективних договорів проводиться з метою забезпечення можливості врахування їх умов під час розгляду трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за результатами застосування норм цих угод (договорів) уповноваженими на те органами, і засвідчує автентичність примірників і копій, поданих на реєстрацію.

 

За станом на 24 січня 2013 року було отримано інформацію про практику колективно-договірної роботи від Запорізької обласної ради профспілок, Федерації профспілок Рівненської області, Профспілки працівників вугільної промисловості України та Профспілки працівників освіти і науки України.

 

 

Практика колективно-договірної роботи в Запорізькій області

 

 

Уперше Регіональну угоду в Запорізькій області було укладено 24 грудня 1990 року, ще до проголошення незалежності України та прийняття Закону «Про колективні договори та угоди». Структуру Угоди, її зміст та кількість сторін було обумовлено загальною соціально-економічною ситуацією, яка склалася в регіоні, та наявністю учасників соціально-трудових відносин.

 

         З 1998 року до Угоди приєдналось обласне об’єднання Федерації роботодавців України.

 

         З 2007 року Угода укладається за участю Запорізької обласної ради профспілок.

 

         Окрім цього, з 2008 року укладається Територіальна угода між Запорізькою міською радою, Запорізьким обласним союзом промисловців та підприємців (роботодавців) «Потенціал» та Запорізькою обласною радою профспілок. Останню Угоду укладено на 2012-2014 роки.

 

Принциповою позицією профспілкової сторони під час переговорів та підписання угод стало розповсюдження положень угод на підприємства, організації, установи, незалежно від форм власності, що діють на території міста та області. Угоди враховують базові норми і положення Генеральної угоди та включають положення, що перевищують ці норми з урахуванням особливостей регіону, необхідності міжгалузевої координації основних соціальних гарантій. Зазначені норми та положення повинні бути обов’язковими для використання на виробничому рівні як мінімальні під час укладення колективних договорів. Водночас, виходячи з можливостей підприємства (установи, організації), можуть їх перевищувати.

 

         Угодами закріплено обов’язкове погодження з профспілками найважливіших питань. Це стосується випадків скорочення штату або чисельності, погодження питань соціального захисту працівників при закритті підприємств та інші. Передбачено забезпечення зростання середньої заробітної плати, а також мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних окладів працівників загальних професій підприємств реального сектора економіки, міжкваліфікаційні співвідношення для встановлення годинних тарифних ставок робітників та мінімальні коефіцієнти міжпосадових окладів керівників професіоналів і фахівців підприємств реального сектора економіки.

 

Останнім часом в Запорізькій області з’явилась тенденція до підвищення ролі профспілок у колдоговірному процесі. Так, якщо за станом на 1 жовтня 2011 року частка колективних договорів, укладених за участю профспілок, складала 53,5%, то за станом на 1 жовтня 2012 вона збільшилась до 60,9% (тобто на 7,4 відсоткових пункти).

 

З метою наповнення зобов’язаннями, які були б вищими за рівень, встановлений Генеральною, галузевими і Регіональною угодами, та сприяли реалізації програм соціально-економічного розвитку, в області поширено практику укладення угод на рівні міст та регіонів. Такі угоди укладено в межах 17 територіальних одиниць області, зокрема Запорізькому, Вільнянському,            Каменсько-Дніпровському, Оріхівському та інших районах.

 

         На галузевому рівні реалізуються регіональні галузеві угоди між управліннями житлово-комунального господарства, освіти і науки, Державною податковою адміністрацією у Запорізькій області та відповідними профспілками.

 

На виконання постанови Президії ФПУ від 23.12.2011 «Про запровадження Єдиної колдоговірної кампанії «Єдині цілі, єдині дії» розроблено Положення «Єдина колективно-договірна кампанія профспілкових організацій» Запорізької області.

 

         У Положенні, розробленому з метою впорядкування переговорного процесу, передбачено механізм взаємодії між угодами різного рівня і колективними договорами для більш ефективного використання можливостей правової, інформаційної, солідарної підтримки профспілкових організацій Запорізької області.

 

         Практичне використання профспілковими організаціями засад Єдиної колдоговірної кампанії дає можливість проводити її за єдиними термінами укладання колективних договорів, єдиними вимогами, висунутими профспілками в термін її проведення, та єдиними діями, схваленими на підтримку висунутих вимог.

 

         На виконання постанови Президії ФПУ 23.12.2011 № П-9-5 «Про запровадження Єдиної колдоговірної кампанії «Єдині цілі, єдині дії» у              ІІ кварталі 2012 року проведено двомісячник з виявлення роботодавців, які ухиляються від участі в колективних переговорах та укладання колективних договорів.

 

         Під час проведення двомісячника фахівцями облпрофради та членських організацій надавалась методична та практична допомога профкомам у розробці проектів колдоговору. Виявлено відсутність колдоговорів у підприємців з малою кількістю найманих працівників та у підприємців, форму працевлаштування яких віднесено до самозайнятих.

 

З 2007 року в області започатковано обласний конкурс «Колективний договір – надійний захист трудових прав і соціально-економічних інтересів працівників».

 

Згідно з даними статистики, за станом на 1 квітня 2012 року кількість укладених колективних договорів становить 3934 (підприємства, установи, організації, де кількість працюючих 10 і більше), кількість працівників, охоплених колдоговорами – 408,3 тис. осіб, що складає 87,6% облікової кількості штатних працівників (це третій показник по Україні).

 

         Повне охоплення працівників колективними договорами спостерігається в галузях лісового господарства, промисловості, у сфері виробництва, діяльності пошти і зв’язку, забезпечення електро-, газо- та водопостачання.

 

Натомість на підприємствах торгівлі, з ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особливого вжитку частка охоплених колективними договорами становить 67,9% та 32,1%.

 

         За даними моніторингу, що здійснюється міськими та районними управліннями соціального захисту (з урахуванням підприємств з кількістю працюючих менше 10 осіб), які не звітують органам державної статистики з цього питання, за станом на 1 жовтня 2012 року в області укладено та діють 6754 колективних договори, з них зареєстровано в органах місцевої виконавчої влади відповідно до діючого законодавства 6685. Протягом 2012 року вперше уклали та зареєстрували колективні договори 142 підприємства, установи та організації.

 

         2641 колективний договір підписано від найманих працівників їх представниками (при відсутності профспілок).

 

         Обласна рада профспілок вивчала питання на яких підприємствах і в організаціях укладають колективні договори без профспілки та виявила, що це здебільшого підприємства малого бізнесу з кількістю працюючих до 5-10 осіб, підприємства торгових мереж та навіть ТНК.

 

         Згідно з моніторингом обласної ради профспілок за участю галузевих профспілок, в області немає жодної профспілкової організації, де не укладено колективного договору.

 

Водночас у колдоговірній практиці поряд з позитивними тенденціями мають місце недоліки, викликані як об’єктивними причинами (складне економічне становище на багатьох підприємствах), так і суб’єктивними (безвідповідальність окремих роботодавців та пасивність профспілкових органів).

 

         Спостерігається збільшення кількості випадків, коли переговорні процеси щодо укладання колективних договорів відбуваються в умовах протидії з боку роботодавців, які не вважають за потрібне обтяжувати себе додатковими зобов’язаннями перед працівниками, посилаючись на економічні труднощі. Це призводить до затягування переговорного процесу, зниження рівня захисту інтересів працівників.

 

         Низка профкомів не мають змоги одержати інформацію від роботодавців, які з більшості економічних показників роблять комерційну таємницю.

 

         Мають місце і випадки, коли колективні договори не переукладаються кілька років поспіль, дублюють встановлені законодавством норми, а вирішення соціально-трудових проблем не знаходить свого відображення у колективному договорі.

 

З досвіду профспілкових організацій можна відзначити запропоновані для використання профспілковими комітетами при формуванні зобов’язань колективного договору рекомендації, які не потребують фінансових затрат та набирають практики при розробці проектів колективних договорів:

 

 • профспілка металургів і гірників

 

 1. oщорічне навчання не лише голів профспілкових колективів, а й значної кількості профактивістів з практики ведення колективних переговорів та укладання колдоговору, аналіз на підприємствах соціального пакета, експертна оцінка проектів колдоговорів фахівцями обкому профспілки, на основі яких надаються рекомендації сторонам переговорів;

 

 • профспілка житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення

 

 1. oведення паспортизації колдоговорів, яка дозволяє системно відслідковувати проведення колдоговірної кампанії, терміни встановлення норм з оплати праці, виконання норм з охорони праці, періодичність підбиття підсумків виконання колдоговору тощо;

 

 • профспілка агропромислового комплексу

 

 1. oщомісячний випуск бюлетеня «Зверніть увагу – позитивний досвід роботи – колективний договір підприємства», випуск інформаційних бюлетенів «Готуємось до колдоговірної кампанії» (у 2012 році – 4 бюлетені);

 

 • профспілка освіти і науки

 

 1. oрозробка методичних рекомендацій сторонам переговорів, щоквартальне інформування профспілкових організацій про виконання галузевої угоди, випуск інформаційних бюлетенів, висвітлення передового досвіду;

 

 • профспілка культури

 

 1. oрозробка спільно з фахівцями облпрофради макета колективного договору для працівників позашкільних установ, бібліотек, театрів, музеїв, навчання профактиву;

 

 • профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості

 

 1. oвипуск інформаційного вісника, навчання профактиву;

 

 • профспілка працівників автомобільного та сільгоспмашинобудування

 

 1. oметодичні рекомендації, навчання профактиву, інформаційні стенди на робочих місцях працівників на підприємствах;

 

 • профспілка працівників радіоелектроніки та машинобудування

 

 1. oпроведення експертизи колдоговорів.

 

Практика колективно-договірної роботи на прикладі

 

Профспілки працівників освіти і науки України

 

Колективно-договірна система, яка діє в галузі, включає в себе Галузеву угоду, 26 територіальних угод, угоди на рівні більшості міст, районів та 29 033 колективних договори (за 2011 рік), якими охоплено 1366,1 тис. осіб або 99,3 відсотка від облікової кількості штатних працівників.

 

У 2011 році проведено Пленум, на якому заслухано і обговорено інформацію ЦК Профспілки працівників освіти і науки України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про стан виконання Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2007–2009 роки, продовженої на 2010 рік, та Галузеву угоду між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Центральним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки». Учасниками II пленуму наголошено на необхідності подальшого розвитку соціального діалогу як з міністерством, так і з іншими владними структурами.

 

На Пленумі відзначено, що захисні положення Галузевої угоди стали основою для укладення угод і колдоговорів на місцях, сприяли вирішенню питань, пов'язаних з трудовими договорами, оплатою праці, регулюванням робочого часу та часу відпочинку, визначенням додаткових соціальних пільг і гарантій.

 

Договірним процесом нині охоплено понад 1 млн. 370 тис. працівників галузі, що складає 98% їх облікової чисельності. Угоди укладено в переважній більшості областей, міст та районів, колективні договори – більш ніж у 28 тис. навчальних закладів.

 

Здебільшого положення колдоговорів спрямовані на врегулювання трудових, виробничих, соціально-економічних відносин, погодження інтересів адміністрації, працівників та студентів, встановлення додаткових, порівняно з чинним законодавством та Угодами, гарантій та соціально-побутових пільг.

 

Через норми колективних договорів досягнуто певних успіхів з питань умов та оплати праці, забезпечується громадський контроль за дотриманням чинного трудового законодавства, зокрема з питань охорони праці, створенням безпечних умов праці та належного виробничого побуту.

 

Здобутками колективно-договірного регулювання є забезпечення низки виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту».

 

Спільними зусиллями сторін забезпечено функціонування створених у галузі санаторіїв-профілакторіїв, культурно-освітніх, оздоровчих закладів, спортивних споруд.

 

Реалізується програма оздоровлення дітей працівників освіти у літній період.

 

В основному виконуються положення законодавства щодо погодження з профспілковою стороною нормативних актів у сфері трудових, соціально-економічних відносин. Результатом узгоджених дій сторін соціального діалогу в особі Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України є низка спільно розроблених нормативно-правових актів та інструктивних листів.

 

Профспілковою стороною вживаються заходи для вирішення спірних питань шляхом взаємних переговорів з представниками всіх гілок влади.

 

Контроль за своєчасним виконанням колективних договорів здійснюється сторонами відповідно до чинного законодавства.

 

Однак мають місце й негативні приклади – втручання в процес реалізації норм колективних договорів органів виконавчої влади, зокрема контрольно-ревізійних управлінь, чим порушуються вимоги статті 6 Закону України «Про колективні договори і угоди».

 

Зважаючи на те, що більшість членів Профспілки працівників освіти і науки України відноситься до державних установ, залишається актуальним питанням щодо реалізації частини зобов’язань як за Генеральною та Галузевою угодами, так і за нормами колективних договорів.

 

Йдеться, зокрема, про встановлення рівня посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників освіти за всіма розрядами Єдиної тарифної сітки, виходячи із законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати; забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості безоплатним житлом з опаленням і освітленням на основі нормативного врегулювання механізмів надання зазначеної гарантії; підвищення рівня пенсійного забезпечення педагогічних працівників; урахування заробітку за сумісництвом при призначенні наукової пенсії тощо.

 

Фінансування галузі за залишковим принципом унеможливлює вирішення проблеми атестації робочих місць за умовами праці.

 

Не виконуються зобов’язання Кабінету Міністрів України за Генеральною угодою щодо підвищення розмірів стипендій.

 

Питаннями поглиблення соціального діалогу постійно опікуються члени ЦК Профспілки. Упродовж останніх років двічі на засіданні секції працівників освіти, створеній зі складу членів ЦК Профспілки, розглядався стан колективно-договірного регулювання трудових відносин в освітніх закладах Рівненської та Дніпропетровської областей. Приділяється увага методичному забезпеченню колективно-договірного процесу. Працівниками апарату розроблено та розповсюджено на електронних носіях методичні рекомендації щодо укладення колдоговорів у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах.

 

У 2012 році на допомогу профспілковим організаціям видано збірник нормативно-правових документів «Колективно-договірне регулювання трудових та соціально-економічних відносин у вищих навчальних закладах». ЦК Профспілки брав участь у підготовці ФПУ рекомендацій сторонам галузевих, регіональних угод та колективних договорів щодо проведення колдоговірної кампанії 2011 року.

 

ЦК Профспілки вносилась до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів влади низка пропозицій та зауважень до проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань фінансового забезпечення галузі, оплати та нормування праці працівників освіти, пенсійного, стипендіального, житлово-побутового, медичного забезпечення працівників та осіб, які навчаються, їх оздоровлення, відпочинку. ЦК Профспілки бере участь у законотворчій діяльності, пов’язаній з удосконаленням колективно-договірних відносин. Від Центрального комітету Профспілки неодноразово направлялись пропозиції до проектів Генеральної угоди на відповідні роки.

 

Практика колективно-договірної роботи в Рівненській області

 

За ініціативи Федерації профспілок Рівненської області Головою обласної державної адміністрації було видано розпорядження від 01.03.2011    № 88 «Про розвиток соціального діалогу в області». Відповідно до цього розпорядження створено обласну комісію з проведення заходів облдержадміністрації, Федерації профспілок області та об’єднання організацій роботодавців області щодо розвитку соціального діалогу.

 

До складу комісії увійшли 26 представників влади, роботодавців та профспілок.

 

Обласною комісією було затверджено графік проведення нарад та семінарів з питань системних соціально-економічних реформ, колективно-договірної роботи органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, об’єднання організацій роботодавців, Федерації профспілок області; графік відповідальних для надання транспорту щодо виїздів у райони.

 

На виконання розпоряджень Голови обласної державної адміністрації, Голови райдержадміністрації міські голови своїм розпорядженням створюють в кожному районі та місті обласного значення районні (міські) комісії для проведення спільних заходів з Федерацією профспілок області і об’єднанням організацій роботодавців.

 

Разом з представниками влади, роботодавців, профспілок визначаються списки підприємств, які найбільше потребують практичної допомоги з питань укладення та виконання колективних договорів, особливо зобов’язань з питань заробітної плати, зайнятості, охорони праці, соціальних послуг та гарантій.

 

За дорученням Голови райдержадміністрації на визначених підприємствах члени комісії заповнюють пам’ятку про стан виконання та укладання колективних договорів, розроблену Федерацією профспілок області, надають практичну допомогу, роз’яснення з питань колдоговірної роботи, перевіряють відповідність колдоговорів нормам Генеральної і Регіональної угод, відповідність заробітної плати Галузевій угоді, а також надають рекомендації про вигоди і переваги, які має керівник і трудовий колектив, якщо на підприємстві укладено колективний договір та створено первинну профспілкову організацію.

 

Обласна комісія працює в районі протягом двох–трьох тижнів.

 

Управління праці та соціального захисту населення кожного району через місцеві засоби масової інформації оголошує про дні відкритих дверей з метою проведення консультацій, надання роз’яснень, правової та методичної допомоги з питань реалізації договірних зобов’язань.

 

У процесі роботи в районах та містах переглядається і, в разі потреби, переобирається склад координаційних рад профспілкових структур, об’єднань організацій роботодавців та тристоронніх соціально-економічних рад.

 

Обласна комісія також аналізує виконання територіальних угод з соціально-економічних питань.

 

Порівнявши дані Профспілки та управлінь праці та соціального захисту населення щодо кількості зареєстрованих колективних договорів, комісія склала список підприємств району, на яких не укладено колективні договори.

 

Разом з управлінням статистики (відповідно до звіту 1–ПВ) комісія виявляє ті підприємства, на яких заробітна плата нижче рівня норми, закладеної в Галузевій угоді.

 

Також комісія з управліннями праці та соціального захисту населення визначає підприємства, де порушуються терміни дії колективного договору або ж вони укладаються на 3–5 і більше років без внесення відповідних змін і доповнень, зумовлених реаліями.

 

За підсумками проведеної роботи в кожному районі й містах проводяться наради-семінари, на яких дається повний аналіз стану колдоговірного забезпечення в районі (місті). На ці наради запрошуються керівники, голови профспілкових організацій, відповідальні за охорону праці, кадрову роботу в трудових колективах.

 

З метою ефективного функціонування соціального діалогу та підвищення ефективності колективно-договірного регулювання в районах і містах на підсумкових нарадах приймаються спільні рішення районної державної адміністрації, районної ради, президії Федерації профспілок області та об’єднання організацій роботодавців області «Про підвищення ролі соціального діалогу в ході реалізації соціально-економічної політики району, (міста)».

 

До спільних рішень додаються додатки із зазначенням переліку підприємств, організацій і установ, де не укладено колективні договори, порушено терміни дії колективного договору, немає первинних профспілкових організацій.

 

Неодноразово питання колдоговірного регулювання області розглядалося на тристоронній соціально-економічній раді.

 

У 2012 році на II засіданні Ради ФПО, в якому брав участь Голова Федерації профспілок України Ю.М. Кулик, було розглянуто питання «Про взаємодію Федерації профспілок області та її членських організацій з органами влади і роботодавцями в районах області, містах обласного підпорядкування та в м. Рівне з питань підвищення ролі соціального діалогу в ході реалізації соціально-економічної політики в 2011 році та завдання на 2012 рік» та укладено угоди про співпрацю з Об¢єднанням організацій роботодавців Рівненської області, Державною податковою службою у Рівненській області, Головним управлінням Пенсійного фонду України в Рівненській області, Рівненським обласним центром зайнятості, Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській області, Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Рівненській області, Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань по Рівненській області, Національною службою посередництва та примирення в Рівненській області.

 

Федерація профспілок Рівненської області постійно публікується у таких засобах масової інформації, як газета «За відродження» та Профінформцентр ФПО. Упродовж 2012 року голова Федерації профспілок області Микола Сірук, заступник голови ФПО Марія Рожко неодноразово брали участь у теле- і радіопередачах, де через активне спілкування на прямій лінії відповідали на запитання слухачів, розповідали чим живуть профспілки області і яку роботу ведуть для посилення профспілкового впливу в кожному трудовому колективі.

 

Отже, в інформаційному просторі Рівненської області профспілкова тематика посідає гідне місце.

 

Проведення Федерацією профспілок України моніторингу динаміки оплати праці та погашення заборгованості із заробітної плати засвідчило про ефективність роботи профспілкових організацій, дотримання зобов’язань за колективними договорами, що, в свою чергу, дає можливість підвищувати соціально-економічні показники та підтримувати стабільні соціально-трудові відносини на підприємствах Рівненської області.

 

За 2011–2012 роки в Головному управлінні праці і соціального захисту населення області зареєстровано 5880 колдоговорів. Порівняно з 2010 роком (5100 колдоговорів) – це на 15% більше, з них 99,9% зареєстровано згідно з чинним законодавством. Діючими колдоговорами охоплено більш ніж 86,6% працюючих на підприємствах, в установах та організаціях Рівненської області.

 

За останні два роки членськими організаціями ФПО створено 39 нових первинних профспілкових організацій.

 

У 2013 році Федерація профспілок Рівненської області має намір суттєво посилити роботу щодо охоплення колективним захистом працюючих на всіх підприємствах, в установах та організаціях.

 

 

 

Практика колективно-договірної роботи Профспілки працівників вугільної промисловості України

 

У Профспілці працівників вугільної промисловості України при організації колдоговірної роботи застосовують системний підхід. На рівні Центрального комітету Профспілки розробляються відповідні методичні матеріали; на всіх рівнях проводиться навчання профспілкового активу; організовано систематичну перевірку виконання колективних договорів та Галузевої угоди; створено і вдосконалюється звітність про виконання колективних договорів; на основі аналізу виконання колективних договорів та Галузевої угоди напрацьовуються пропозиції щодо внесення змін до Галузевої і Генеральної угоди та чинного законодавства. У випадках невиконання положень колективних договорів ініціюються колективні трудові спори, висуваються до власників вимоги, у т.ч. за ст. 45 КЗпП (розірвання трудового договору з керівником на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника).

 

Відповідно до затверджених планів роботи ЦК Профспілки, територіальних і первинних профорганізацій на засіданнях керівних органів усіх ланок регулярно розглядаються питання колдоговірної роботи Профспілки, у т.ч. Президією ЦК Профспілки.

 

Щороку на розширеному пленумі ЦК Профспілки за участю керівників більшості первинних профорганізацій підприємств вугільної промисловості, представників галузевого Міністерства, включаючи Міністра, керівників державних і приватних компаній, розглядаються підсумки виконання Галузевої угоди і колективних договорів на підприємствах галузі.

 

Пленуму передує проведення колдоговірних конференцій на більшості підприємств галузі. Графіки проведення таких конференцій складаються у всіх територіальних і первинних організаціях Профспілки і направляються в ЦК Профспілки. Представники ЦК Профспілки на основі цього графіка організовують відвідування конференцій на шахтах і всіх державних підприємствах (компаніях).

 

Перед цим аналізується виконання колективних договорів, складаються відповідні двосторонні акти, де фіксуються положення, які не виконані або виконані частково.

 

На підприємствах збираються пропозиції щодо внесення змін до Колективного договору. Комісії за колдоговором опрацьовують надані пропозиції, проводять переговори. Підготовлені пропозиції вносяться на обговорення зборів дільничних груп і засідання профкому.

 

Напрацьовані під час переговорів пропозиції щодо внесення змін до колективних договорів направляються на експертизу до профорганізацій вищого рівня.

 

Після укладення колективних договорів та їх реєстрації електронна копія або підписаний примірник також направляються до вищестоящих профорганізацій.

 

На високому організаційному рівні проходить колдоговірна кампанія в Луганському, Горлівському, Дзержинському, Добропільському, Єнакіївському, Селидівському, Торезькому, Лисичанському, Ровеньківському, Львівському територіальних комітах, де вчасно складаються і направляються в ЦК Профспілки графіки проведення колдоговірних конференцій. Визначено й закріплено за первинними профорганізаціями особи, відповідальні від територіальних комітетів за допомогу в підготовці та проведенні конференцій. Проведено навчання профактиву з цього питання. Проаналізовано діючі на підприємствах (у структурних підрозділах) колективні договори і запропоновані зміни до них, дано відповідні рекомендації. Забезпечено участь керівників державних підприємств у роботі конференцій на рівні структурних підрозділів.

 

З метою забезпечення належного виконання положень Галузевої угоди і колективних договорів на підприємствах вугільної промисловості профспілкові організації всіх рівнів застосовують весь спектр передбачених чинним законодавством заходів – від оскарження дій конкретних посадових осіб до вищої організації до направлення депутатських запитів, звернень до судів і прокуратури, ініціювання колективних трудових спорів.

 

У 2003 році Президія ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості України висунула пакет вимог до Мінпаливенерго як до представника роботодавця. Також вимоги було направлено до Національної служби посередництва і примирення, а 13 березня 2003 року прийнято рішення про вступ Профспілки в колективний трудовий спір з Мінпаливенерго.

 

Головні вимоги ЦК Профспілки – це: першочергова виплата заробітної плати і погашення до кінця 2003 року заборгованості з неї; підвищення до встановлених Генеральною та Галузевою угодами рівнів тарифних ставок і окладів на всіх підприємствах галузі; 100% оплата за відвантажене вугілля і погашення до кінця 2003 року заборгованості з оплати за поставлене на енергетику вугілля; повне щомісячне виділення підприємствам вугільної промисловості передбачених держбюджетом коштів; забезпечення в повному обсязі працівників галузі пільговим побутовим паливом; заборона закриття шахт, що мають балансові запаси вугілля, забезпечення соціальних гарантій та пільг працівникам ліквідованих підприємств тощо. У результаті вдалося домогтися задоволення більшості висунутих вимог, які було знято з реєстрації.

 

Профспілка захищає права своїх членів і шляхом колективних трудових спорів на рівні підприємств (їх структурних підрозділів).

 

Як приклади можна навести дії Луганського територіального комітету профспілки, з ініціативи якого 22 березня 2011 року Національна служба посередництва і примирення України зареєструвала колективний трудовий спір між найманими працівниками та генеральним директором ДП «Луганськвугілля». При цьому було зареєстровано 5 вимог найманих працівників до генерального директора щодо перерахунку та виплати заробітної плати. З метою вирішення цього колективного трудового спору в порядку, встановленому Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», було створено трудовий арбітраж. Розглянувши колективний трудовий спір, трудовий арбітраж 26 квітня 2011 року прийняв рішення, яким задовольнив усі вимоги найманих працівників ДП «Луганськвугілля» та зобов'язав генерального директора цього підприємства їх виконати.

 

Ще одним прикладом успішних дій Профспілки щодо захисту прав своїх членів при виконанні положень Колективного договору та Галузевої угоди може бути трудовий конфлікт у ВП «Автомобіліст»,                                                    ДП «Красноармійськвугілля», причиною якого стало порушення адміністрацією колективного договору, зокрема в частині виплати заробітної плати. Від імені трудового колективу профспілковий комітет підприємства звернувся до Національної служби посередництва і примирення України, яка зареєструвала трудовий конфлікт і взяла на облік всі вимоги працівників.

 

Профспілка застосовує також інші механізми захисту прав трудящих, у тому числі шляхом звернення до суду. Прикладом для цього може бути оскарження в суді наказу галузевого Міністерства від 17 червня 2009 року № 253/1 «Про створення шляхом виділення Державного підприємства «Східвугілля», виданого з порушенням положень Галузевої угоди щодо прав Профспілки. Профспілці в судовому порядку вдалося домогтися позитивного рішення. Колегія суддів Київського окружного8E